کوردستان میدیا

پنجشنبه 2 خرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قربانی اصلی بحران های اقتصادی درایران مردم اند

19:11 - 2 اسفند 1397

کوردستان میدیا: رفتار مداخلەگرایانە رژیم ایران کە محرک اصلی اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیە این کشور بودە، مردم ایران را هدف گرفتە است.

در پی اعلام تحریم های تازە ایالات متحدە و همپیمانانش بر علیە رژیم ایران، نرخ تورم بە طرز چشم گیری افزایش یافت.

بە صورتی کە بهمن ماه سال جاری شاخص کل بە ١٥٨.١ رسیدە است کە در مقایسە با ماه قبل افزایشی ٢.٢ درصدی را عیان می دارد. 

همچنین بە نبست بهمن ماه سال گذشتە تغییری ٤٢ درصدی داشتە بە این معنا کە مردم برای خرید کالاها و استفادە از خدمات مصرفی بە طور میانگین ٤٢ درصد بیشتر بە نسبت بهمن ماه سال گذشتە هزینە کردەاند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ۲۳.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پیشتر سران رژیم ادعا می کردند کە تحریم ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نمی گذارند و ایران اصطلاحا بە توسعە خود ادامە می دهد.

اما آمارهای منتشر شدە این را نشان می دهند کە، درصد هزینە مصرفی خانوارها بە میزان قابل توجە افزایش داشتە و در حقیقت مردم را هدف گرفتە و سران رژیم در سایە این نظام مرتجع و سیستم رانتی آن از این فشارها در امان بودە و هستند.