کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران خطاب به جامعه پزشکی کوردستان و ایران اطلاعیەای منتشر نمود

11:54 - 22 فروردین 1399

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن ابراز مراتب تقدیر و سپاسگزاری خود از جامعە پزشکی درسرتاسر جهان بەویژە در ایران و کوردستان، حمایت خود را از موضع فداکارانە این عدە از فعالان سیاسی و مدنی اعلام نمودە و از تودەهای مردم میهندوست کوردستان نیز می خواهد کە از این فراخوان بشردوستانە استقبال نمایند.

متن پیام بدین شرح است:

هم میهنان گرامی

مردم میهن دوست کوردستان

مجامع و محافل بشردوست

همان گونە کە اطلاع دارید، بیش از چهار ماە است کە بیماری مهلک کرونا از کشور چین سر برآوردە و بە گونەای سرسام آور جامعەی جهانی را درنوردیدە و دەها هزار تن قربانی شدەاند و میلیونها نفر نیز هم اکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند. در این رابطە در سرتاسر جهان کادر بهداشت، پزشکان، پرستاران، مٶسسات پزشکی و نهادهای خیریە نقشی تاریخی، مٶثر و انساندوستانە در رسیدگی بە مبتلایان این ویروس خطرناک و نجات آنها و بازگرداندن وضع سلامتی آنان بە حالت عادی ایفا نمودەاند و در همین راستا نیز، دەها تن از آنان در راە این خدمت انسانی جان خود را از دست دادە و سابقەی افتخارآمیزی از خود بە یادگار گذاشتند. در کشور ما نیز کە آمار مبتلایان و قربانیان بیشتر بودە، مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران همچون سیاست همیشگی خود در برابر این فاجعەی انسانی خطرناک کمترین گام مثبتی برای حفظ جان شهروندان و مبتلایان بە این ویروس برنداشتە و بە گونەای بسیار فریبکارانە در این رابطە عمل نمودەاند. آنچە کە جالب توجە می باشد، سطح آگاهی و بیداری تودەهای مردم و دلسوزی و احساس مسئولیت پزشکان، پرستاران و کلیەی کادر درمانی و پزشکی و افراد داوطلب بودە کە با مراقبت از بیماران و رعایت اصول بهداشتی برای شهروندان، هموارە بیدار و در حال خدمت رسانی بودەاند. تودەهای مردم کوردستان ایران نیز از این بیماری و آفت مصون نماندە و دەها تن از آنان جان خود را از دست دادەاند و صدها تن نیز تحت مراقبتهای پزشکی و قرنطینەی کامل قرار دارند.

در اقدامی بە نشانەی ارج نهادن بە خدمات پزشکان و پرستاران و تمامی کسانی کە در این رابطە بە یاری مردم شتافتەاند، جمعی از حامیان خدمت بە جامعەی بشری، کمپینی تحت عنوان "مدافعان حیات" و با شعار "پیشمرگەهای سپیدپوش، فراموشتان نخواهیم کرد" برای ساعت ۱۰ شب جمعە ۲۲ فروردین ماە بە وقت کوردستان ایران اعلام نمودەاند. مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن ابراز مراتب تقدیر و سپاسگزاری خود از تمامی این پیشمرگەهای سپیدپوش در سرتاسر جهان بەویژە در ایران و کوردستان، حمایت خود را از موضع فداکارانەی این عدە از فعالان سیاسی و مدنی اعلام نمودە و از تودەهای مردم میهندوست کوردستان نیز می خواهد کە از این فراخوان بشردوستانە استقبال نمایند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢١ فروردین ١٣٩٩ خورشیدی

 ٩ آوریل ٢٠٢۰ میلادی