کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

17:12 - 19 اردیبهشت 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: کُردها و تقابل اسرائیل و ایران