کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

١٠مین دورە سیاسی سطح دو بخش اول دستگاه آموزش پایان یافت

12:18 - 12 فروردین 1400

١٠مین دورە سیاسی سطح دو بخش اول ویژە پیشمرگان مورخ ٥ اسفند ماه ١٣٩٩ آغاز و روز ١١ فروردین ماه ١٤٠٠ بە اتمام رسید.

در این دورە دروس: "اساسنامە حزب دمکرات، تاریخ حزب، سوسیالیسم دمکراتیک، فدرالیسم، دمکراسی، مسئلە برابری حقوق زن و مرد، ساختار و سیاست‌های رژیم ایران، فن سخنرانی، سیاست و مواضع حزب، متون و ادبیات کوردی، کار سازمانی و گروهی، شبکەهای اجتماعی و راسان" برای شرکت کنندگان تدریس شدە است.

بخشی از دروس بە صورت سمینار و بخش دیگر نیز بە شکل کلاس درس  برگزار شدە است.

در این دورە "دانا راست خدیو، ادریس پیشان، کمال عزیزی" بە ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردەاند.

مسئلە آموزش و پرورش یکی از موضوعات جدی برای حزب دمکرات می‌باشد و بیشترین اهمیت را بە این مسئلە دادە چرا کە حزب دمکرات معتقد است؛ عضو آگاه و هوشیار می‌تواند عاملی برای پیشبرد اهداف و نهایتا موفقیت حزب دمکرات باشد.

بعد از اعلام پروژە "راسانی رۆژهەڵات" حزب دمکرات درصدد بودە کە بە نیروی موثر مبدل گردد و در همین راستا نیز مسئلە آموزش نیروهای خود را در اولویت قرار دادە است.