کوردستان میدیا

شنبه 24 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ناکامی سپاە تروریست پاسدارن رژیم ایران از پروپاگاندای خود در لرستان

17:36 - 20 مهر 1400

فیس‌بوک طی بیانیه‌ای اعلام کردە است، در ماه سپتامبر شبکه‌ای از حساب‌های پروپاگاندای مرتبط با سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران را از فیس‌بوک و اینستاگرام حذف کرده است.

بە گفتە فیس‌بوک این شبکە شامل ١٩٤ صفحە اینستاگرامی و ٩٣ حساب کاربری ١٤ صفحە و ١٥ گروە فیس‌بوکی بودە است.

فیس‌بوک گفتە است این حساب‌های کاربری از سوی افراد مرتبط با سپاه پاسداران رژیم اداره می‌شدند، کە با خرید فالوئر و سپس معرفی خود به عنوان رسانه خبری و جذب مخاطب در استان لرستان از تروریستان سپاە پاسداران رژیم ایران تعریف می‌کردە است.

فیس بوک اظهار کردە است، هدف رژیم ایران از تشکیل این شبکە حملە و تخریب احزاب مخالف کوردستان ایران بودە است.

در ادامە بیانیە فیس‌بوک آمدە است، کە مقامات رژیم ایران تلاش کرده‌اند ردپایی از خود خود در این حساب‌ها و صفحات بر جای نگذارند اما کارشناسان این شرکت توانسته‌اند لینک‌هایی مرتبط با سپاە تروریست رژیم ایران را بە دست آوردەاند.

بر اساس بیانیه فیس‌بوک، ۱۱۶ صفحه، ۶۹ گروه و ۶۶۶ حساب کاربری فیس‌بوک و ۹۲ صفحه اینستاگرام مرتبط با نیروهای شبه‌نظامی "حمایت سریع" سودان، وابسته به دولت این کشور نیز شناسایی و حذف کردە است.

از نظر فیس‌بوک تاکتیک‌های مورد استفاده این شبکه‌های رژیم ایران و سودان مشابە، ابتدایی و سادە بودە بە طوری کە این شبکه‌ها تصور می‌کنند فالوئرهایی که برای صفحات خود می‌خرند باعث بازدید بیشتر می‌شوند این در حالی است که برخی از این فالوئرهای جدید خودشان این صفحات را به عنوان صفحه جعلی به فیس‌بوک گزارش کرده‌اند.

رژیم ایران درسال‌های گذشتە سعی در منحرف کردن افکار عموم نسبت بە احزاب کورد داشتە است کە در سال‌های اخیر فعالیت‌های احزاب کورد موجب رشد و شکوفا شدن دوبارە ناسیونالیزم کوردی در مناطق جنوبی زاگرس شدە و ترسی کە رژیم ایران از ابتدای روی کار آمدنش را داشت چند برابر کردە است بە همین دلیل از هر ترفندی برای مقابلە با این حقیقت استفادە می‌کند.