کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٣٧٠هزار کشته، نتیجه دخالت‌های تروریستی ایران در سوریه

17:41 - 25 اسفند 1397

کوردستان میدیا: بر پایە آمار منتشرە، کشتەهای جنگ داخلی سوریە بە بیش از ٣٧٠ هزار نفر افزایش یافتە است. 

بە گفتە دیدبان حقوق بشر سوریە، شمار زیادی از کشتە شدەگان غیرنظامیان هستند با آماری بالغ بر ١١٢ هزار و ششصد نفر کە شمار کودکان کشتە شدە ٢١ هزار و زنان نیز ١٣ هزار نفر گزارش شدە است.

آمار نظامیان کشتە شدە ارتش  رژیم اسد و همچنین شبهە نظامیان مورد حمایت رژیم ایران بە بیش از ١٢٥ هزار سرباز رسیدە است.

همچنین حدود ۱۳ میلیون سوری در کشور خود و یا در کشورهای دیگر آواره شده‌اند و تاکنون نتوانستند بە شهرهای خود برگردند.

جنگ داخلی سوریە در پی اعتراضات سراسری  و با الهام گرفتن از تحولات سیاسی منطقە موسوم بە بهار عربی در مورخ ١٣٨٩ آغاز و تا امروز ادامە دارد.