کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیأتی از "کەنەکە" با حزب دمکرات دیدار کردند

17:37 - 6 آذر 1399

هیأتی از کنگرە ملی کورد "کە‌نەکە" (KNK) با مسئولان ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کردند.

روز سەشنبە، مورخ ٤ آذر ماه سال ١٣٩٩ خورشیدی هیأتی از سوی کنگرە ملی کورد بە سرپرستی "احمد قرموسی" ریاست مشترک "کەنەکە" با مسئولان ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کردە و از سوی هیأتی از حزب دمکرات و بە سرپرستی "محمدنظیف قادری" مسئول ارگان روابط عمومی و معاون دوم مسئول اجرایی حزب مورد استقبال قرار گرفتند.

"محمدنظیف قادری" بە گرمی از هیأتی مهمان استقبال نمود.

سپس "احمد قرموسی" ضمن ارج نهادن از استقبال گرم هیات حزب دمکرات و نقش و مواضع ملی حزب دمکرات، بحثی کوتاه در مورد هدف از این دیدار مطرح کردند.

"قرموسی" با تحلیل ناآرامی‌ها و تهدیدات روبرو با ملت کورد در کوردستان عراق و سوریە، بحثی کوتاە از ناآرامی‌های اخیر مابین "پ.ک.ک'' (P.K.K) و احزاب کوردستان عراق ایراد نمود.

وی تاکید کرد کە ادامە این ناآرامی‌ها تهدیدی جدی خواهد بود در برابر اتحاد ملی کورد و حاکمیت کوردستان. در همین رابطە بە اقدامات "کەنەکە" در راستای عادی‌سازی شرایط  و درخواست از طرفین برای حل مشکلات بوجود آمدە اشارە کرد.

ایشان همچنان از حزب دمکرات درخواست کردند تا از منظر جایگاه و موقعیت خود کە همیشە موضعی ملی در میدان سیاسی کوردستان داشتە است، همچون گذشتە برای حل مشکلات موجود مابین احزاب و سازمان‌های کوردستانی اقدام کند و نقش خود را در راستای ایجاد فضایی سالم برای گفتگوی طرفین اجرا کند.

در ادامە "محمد نظیف قادری" ضمن ارج نهادن از مبارزات فرزندان مبارز و سازمان‌های سیاسی مبارز کوردستان، اعلام کردند کە حزب دمکرات همیشە و در تمامی مراحل علاوە بر توجە بە تفاوت‌های شرایط مبارزه در هر کدام از بخش‌های کوردستان، بر حمایت؛ اتحاد ملی و تعهد همە جریان‌‌ها با در نظر گرفتن اصل اتحاد و حفظ منافع ملی کورد تاکید کردە است و در رابطە با اختلافات اخیر میان نیروهای سیاسی مبارز کوردستان ترکیە و عراق، حزب دمکرات همیشە در صدد بودە است کە همە طرفین بر مذاکرە و احترام متقابل تاکید کنند.

"قادری" در ادامە سخنان خود بر آمادگی حزب دمکرات کوردستان ایران برای هر اقدامی در راستای اتحاد میان جریان‌های سیاسی ملی کوردستان و نهادینەکردن اصل مذاکرە برای حل اختلافات تاکید می‌کند.

در پایان این دیدار طرفین بر لزوم همکاری و مبارزە بیشتر میان نیروهای سیاسی و اتحاد میان آنها تاکید کردند.