کوردستان میدیا

دوشنبه 20 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تبریک "پرویز نویدی" بە مناسب سالروز تاسیس حزب دمکرات کوردستان ئێران

17:58 - 12 مرداد 1399

"پرویز نویدی" یکی از شخصیت‌های سیاسی ایران بە مناسب سالروز تاسیس حزب دمکرات کوردستان ئێران پیامی منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

پيام به ﻣﻨاﺳﺒﺖ هفتاد و پنجمين ﺳالگرد تأﺳيس حزب دﻣکرات کردﺳتان ايران

دوستان گرامی،

ﺑا سلام و درودهای گرم

هفتادوپنجمين سالگرد تشکيل حزب دمکرات کردستان ايران را به مردم کردستان ايران، رهبری اين حزب، پيشمرگان، اعضا، کادرها و دوستداران اين حزب تبريک می گويم.

حزب دمکرات کردستان ايران در طول تاريخ هفتاد و پنج سالەی خود سنگر مبارزه ﺑرای آزادی و دمکراسی در ايران و تامين حقوق ملی و دمکراتيک مردم کردستان ﺑوده است.  از تشکيل جمهوری مهاﺑاد تا کنون کشور ما تحوﻻت زيادی را پشت سر گذاشته است، اما آن چه پايدار مانده است سنگری است که حزب دمکرات کردستان ايران در مبارزه ﺑرای رهایی از ستم و سرکوب گشوده است. رژيم پهلوی تلاش کرد ﺑا اﻋدام رهبران حزب دمکرات، محمد قاضی و يارانش به تلاشی که در جهت دستیابی به حق تعيين سرنوشت مردم کردستان آغاز شده ﺑود، نقطەی پايانی ﺑگذراد. اما نسل های جديدی از رهبران در کوران مبارزەی حزب دمکرات کردستان ايران پا ﺑر ﻋرصه گذاشتند. بعد از انقلاب بهمن ١٣٥٧ کە رژیم پهلوی سرنگون شد حزب دمکرات کردستان ایران به نيروی تعيين کننده در کردستان ايران تبديل گرديد.

تاريخ حزب دمکرات کردستان ايران در واقع همانا تاريخ پر فراز و نشيب مبارزات مردم کردستان است. حزب دمکرات کردستان ايران يکی از ﻗديمی ترين احزاب سياسی کشور ما و از جايگاه و موقعیت برجسته و کم نظيری در ميان مردم کردستان ايران ﺑرخوردار است. حضور مستمر و فداکارانۀ اين حزب در مبارزات طوﻻنی مردم کردستان ﺑرای کسب حقوق دمکراتيک ملی خود، چه در شکل خودمختاری و چه در شکل فدرالی، ﺑر هيچ کس پوشيده نیست. ادامەی اين مبارزه و موفقيت مردم کردستان در تحقق آرمان خود، خميرمایه تلاش های حزب دمکرات کردستان ايران در طول هفتاد و پنج سال گذشته ﺑوده است. حزب دمکرات ايران در طول تاريخ خود همواره در مبارزه ﺑرای ايرانی آزاد و دمکراتيک پيشتاز ﺑوده است و رهبران آن در جهت ايجاد اتحاد اپوزیسیون و همکاری ﺑا نيروهای آزاديخواه  ديگر در سراسر ايران ﺑرای تحقق چنين هدفی کوشش نمودهاست.  به همين خاطر هم از جايگاه ويژهای در ميان نيروهای اپوزیسیون ﺑرخوردار است.

جمهوری اسلامی نيز طی چهل و دو سال گذشته تلاش کرده است، ﺑا جنگ و سرکوب و اﻋدام  حزب دمکرات کردستان ايران را از تلاش برای آزادی، دمکراسی و حقوق ملی مردم کردستان ﺑاز دارد. اما واقعیت اين است که هيچ ﻗدرت سرکوﺑگری حتی، سبعانەتر از جمهوری اسلامی نيز، ﻗادر نیست حزب دمکرات کردستان ايران را ﺑا جايگاهی که در ميان مردم کردستان، نسل اندر نسل، پيدا کرده است، شکﺴت دهد، پرچم اين حزب همواره ﺑر تارک مبارزات آزاديخواهانەی مردم کردستان ايران خواهد درخشيد.

 رفقای گرامی ﺑر شماست که از اين حزب مثل مردمک چشمتان حراست کنيد

ﺑرای من به ﻋنوان دوست حزب دمکرات کردستان ايران، طی سالهای اخير تقويت و فشرده تر نمودن صفوف اين حزب و حفظ اتحاد در درون آن از اهميت اساسی ﺑرخوردار ﺑوده است. من هم مثل ﺑﺴياری ديگر از دوستان اين حزب، شاهد ﺑروز اختلافات در صفوف خانوادەی ﺑزرگ اين حزب و جداﺋی‌ها ﺑودم و همواره اميد داشتم و دارم که به اين جدايی ها پايان داده شود و راه متحد شدن همەی نيروهای اين حزب هموارتر شود. شایستە نیست که حزبی ﺑا چنين تاريخ پر افتخار در مبارزه و محبوب در ميان  ﺑخش ﺑزرگی از مردم کردستان ايران است به دليل اختلافات در اين يا آن ﻋرصه دچار انشعاب و جدائی‌ها گردد. جا دارد در هفتاد و پنج سالگی حزب دمکرات کردستان ايران يادی از رهبران  فرهيختەی حزب دمکرات کردستان ايران، دکتر ﻋبدالرحمان قاسملو و دکتر صادق شرفکندی ﺑکنم  که هر دو از دوستان مورد احترام من ﺑودند و اولی ﺑر سر ميز مذاکره ترور شد و دومی توسط تروریست‌های اﻋزامی رژيم در ﺑرلين ترور شد. در اين مناسبت تاريخی ﺑر خاطرۀ درخشان هر دوی آنها در رهبری حزب دمکرات کردستان ايران و پيشبرد مبارزات حق طﻠبانەی مردم کردستان و ﺑرای آزادی و دمکراسی در ايران ارج می گذارم.

 همان طور که کاک دکتر هميشه می گفت : بهترین ﺑزرگداشت وپاداش ﺑرای شهدا ادامه راهشان است

دست همەی دوستان و کوشندگان حزب دمکرات کردستان ايران را در هفتاد و پنجمين سالگرد ﺑنيانگذاری آن می فشارم و ﺑرای تحقق آرمانهای اين حزب ﺑرايتان آرزوی موفقيت می کنم.

دوست هميشگی شما پرويز نويدی

جمعه ١٠ مرداد ١٣٩٩

٣١ ژوئیە ٢٠٢٠