کوردستان میدیا

جمعه 15 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات خطاب بە مردمان بە پاخاستە ایران

16:17 - 12 مرداد 1397

کوردستان میدیا: به مناسبت آخرین رویدادهای ایران و به پاخاستن آزادیخواهان این دیار علیە رژیم استبداد، مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران پیامی را منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

پیام بە مردمان به پاخاستە ایران

مردمان آزادیخواه ایران،

هم میهنان گرامی و جان بە ستوە آمدە،

حکومت سرکوبگر و غارتگر حاکم بر ایران کە جز کشتار و سرکوب و زندان، زبانی دیگر با مردمان ساکن ایران نمی‌شناسد و در منطقە با آشوبگری‌ها و حیف و میل سامان و ثروت کشور جهت فربە کردن گروه‌های تروریستی  برای کشور بلا و تحریم  بە ارمغان آوردە، عامل اصلی تمامی فلاکت‌ها و بدبختی‌های مردمان ایران است.

در این روزها کە مردم شهرهای اصفهان، کرج، شیراز، ساری، مشهد ، اهواز و چندین شهر دیگر دوبارە و چند بارە علیە ستم و غارتگری و سرکوبگری‌های رژیم جمهوری اسلامی بە پاخاستەاند و سادەترین حقوق انسانی خویش را مطالبە می‌کنند، جا دارد کە حمایت مردم کردستان  و حزب دمکرات کوردستان ایران را از خواستەهای برحق و اعتراضاتشان اعلام کنیم .

مردم آزادیخواه و مبارز کورد و حزب دمکرات کوردستان ایران هموارە پشتیبان و حامی  آزادیخواهان ایران  و مبارزات حق طلبانه آنان در شهرها و مناطق دیگر بودەاند. با دردهای آنان همدردیم و خواستە‌های همدیگر را فریاد میزنیم کە همانا اضمحلال رژیم سرکوبگر و غارتگر جمهوری اسلامی است.

همچنین همزمان با اعلام حمایت و پشتیبانی از قیام مردمان ایران در شهرهای نامبردە، یادآوری می‌کنیم کە ایران زمانی برای همە ما کشوری آزاد و آباد و شایستە زندگی درخور انسانی خواهد بود کە نظام تبعیض و سلطەگری در ایران برچیدە شود و به جای آن سیستمی دمکراتیک و عدالت گستر و فدراتیو در کشور حاکم شود تا مردمان  ایران  از همە ملیت‌ها، بە شیوە یکسان و برابر در ادارە امور کشور همراه و همگام باشند.

بە امید فروپاشی نظام سلطە در ایران و رسیدن بە ایرانی دیگر کە همە با هم و برابر در ادارە آن نقش داشتە باشیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٢ مردادماه ١٣٩٧