کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ادارت رژیم ایران برای دریافت نان از نانوایی‌ها بدون نوبت نان دریافت می‌کنند

12:55 - 20 مرداد 1401

بر اساس گزارشات منتشر شدە هر کدام از نانوایان در بعضی از شهرهای کوردستان موظف شدەاند کە روزانە مقادیری نان مشخص شدە را در اختیار ادارات رژیم ایران قرار دهند.

این در حالی است کە مردم عادی مجبورند کە روزانە ساعات‌ها برای گرفتن نان روزانە خود در نوبت باشند.

از سوی دیگر نبود آرد کافی برای پخت نان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردە است کە باعث اختلال در کار روزمرگی  و کاسبی مردم شدە است.