کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران

18:12 - 24 مرداد 1401

روزنامه جهان صنعت از روزنامەهای رژیم ایران طی انتشار گزارشی از سه برابر شدن جمعیت قشر فقیر در ایران از زمان وقوع انقلاب ملت‌های ساکن ایران در بهمن‌ماە ١٣۵۷ خبر دادە است.

در این گزارش آمدە است کە در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر بودەاند اما این میزان در سال ۱۳۶۸ و پایان جنگ رژیم ایران با عراق به حدود ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۰این میزان به حدود ۵۲ درصد رسیده است.

بنا بر این گزارش، در سال جاری حدود ۶۰ درصد از افراد جامعه در زیر خط فقر قرار دارند و بخش عمده‌ای از آن‌ها زیر خط فلاکت قرار دارند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های مردمی زیادی از کاهش چشمگیر مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و حتی ماکارونی در ایران در فضای مجازی منتشر شده بود، این در حالی است کە پیشتر رژیم ایران از واردکنندەگان گوشت بود اما اکنون به صادرکننده آن تبدیل شده است.

پیشتر "مسعود رسولی" دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی رژیم ایران بە یکی از خبرگزاری‌های رژیم گفتە بود، که سرانه مصرف گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال ۹۹ به حدود ۳ کیلوگرم کاهش داشتە است.

کاهش مصرف گوشت در ایران به سه کیلوگرم به ازای هر نفر در حالی است که "فائو" (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) اعلام کردە است، کە متوسط مصرف سرانه گوشت در جهان طی سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و تا سال ۲۰۳۰ به ۳۵ کیلوگرم خواهد رسید.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ قیمت هر کیلو گوشت ۴۵ هزار تومان بود و اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد کە این افزایش قیمت خود دلیل اصلی کاهش مصرف این خوارک است.

این آمارها نشان از کاهش قدرت خرید مردم و علت افزایش جمعیت قشر فقیر در ایران است.