کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: مردم کوردستان ضمن تداوم خیزش مانع عملی شدن توطئەهای رژیم شوند

12:16 - 29 آبان 1401

مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی پیامی رو بە مردم کوردستان ضمن عرض مراتب تسلیت بە خانوادەی شهدا و ملت کورد، تاکید کردند کە ضمن تداوم بخشیدن بە خیزش گستردە خود، مراقب نقشەهای شوم رژیم بودە و کوردستان را از پرداختن هزینەهای سنگین دور نگە دارند.

متن پیام این چنین است:

مردم آزادیخواە کوردستان ایران!

متاسفانە طی چند روز اخیر، تعدادی قابل ملاحظە از فرزندان مبارزمان در جریان مبارزە در شهر شهید و مجروح شدند. قیام هویت‌خواهانە مردم کوردستان نشان داد کە ملت کورد همچنان استوار برای رفع همیشگی سایە شوم ستم، تبعیض و اجحاف در سنگر مقاومت ایستادە است، اما همزمان هزینەهای این خیزش را باید کاهش داد.

بدون شک شهادت جوانان کوردستان بە معنای از دست دادن سرمایەای گرانبها بودە و بە روشنی هم واضح است کە رژیم درصدد است مستقیما مسیر اعتراضات را منحرف کند. بە همین دلیل باید مردم کوردستان هوشیار بودە و بە دام نقشەهای شوم رژیم و بدخواهان ملتمان نیفتند.

گرچە همە ملت کورد و آزادیخواهان ایران بە شهادت در راە آزادی و تحقق اهداف خود افتخار می‌کنند، اما در این مرحلە از مبارزە حفظ جان مردم کوردستان و مبارزان فداکارمان باید در اولویت باشد. بەویژە از جوانان شجاعمان می‌خواهم بە شیوەای بە این خیزش  ادامە دهند کە کمترین هزینە جانی را متقبل شویم.

در آخر بە نمایندگی از حزب دموکرات کوردستان ایران، مراتب تسلیت خود را بە خانوادە، همرزمان و مردم کوردستان ابراز می‌داریم و طلب بهبود سلامتی همە مجروحان را داریم. آروزی دیرین حزب دموکرات کوردستان ایران و همە مبارزان کوردستان ایران رسیدن بە حاکمیت ملی، آزادی و تامین حقوق ملی است، بە همین منظور مبارزە برحقمان تا تامین حقوقمان ادامە دارد.

کوردستان ایران از پیروزی مبارزە خود اطمینان کامل دارد.

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری

٢٩ آبان ١٤٠١