کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی حزب: نباید اجازە داد خواب‌ها و توطئەهای رژیم تحقق یابد

18:01 - 29 آبان 1401

مردم مبارز و حق‌طلب کوردستان!

خیزش حق‌طلبانەی شما کە با قتل عمد ژینا امینی آغاز گردید، وارد سومین ماه خود شد. این قیام کە از کوردستان سربرآورد و بسیار زود اکثر دیگر مناطق و شهرهای ایران را فراگرفت، توانستەاست با تداوم خود و ارزش‌های ویژەی این انقلاب کە انسان محور، ارزش محور و آزادی محور می‌باشد، توجە و احترام درخوری را در سطح جهان بە سوی خود جلب نماید. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران هم چون همیشە تلاش کردە از سویی این خیزش مردمی و حق‌طلبانە را توطئە و ساختە و پرداختەی دست خارجی توصیف نمودە و از سوی دیگر آن را بە خشونت عریان و خونین بکشاند. بە همین دلیل در کوردستان قلب و سر جوانان و نوجوانان را نشانە گرفتە و در خارج از کشور نیز با تجاوز بە آن سوی مرزهای خود و نقض قوانین و موازین بین‌المللی، در اقلیم کوردستان چند بار قرارگاه‌ها و مراکز حزب دمکرات کوردستان ایران و دیگر نیروهای سیاسی را با موشک و پهباد هدف قرار دادە و کماکان بە تهدیدات و حملات خود نیز ادامە می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران در دو ماه گذشتە در کوردستان با بە شهادت رساندن دهها تن و مجروح کردن هزاران نفر و بازداشت هزاران نفر دیگر از سویی خواستە است هم هزینەی این خیزش تودەای را برای مردم افزایش دهد و هم مسیر این مبارزەی حق‌طلبانە را بە منظور سرکوب خونین بیشتر بە سوی خشونت عریان‌تر سوق دهد. جنایاتی هم کە در مهاباد، سنندج، بوکان، کامیاران، اشنویە، پیرانشهر، دیواندرە و دیگر شهرها و مناطق کوردستان و در جریان اعتراضات مدنی مردم مرتکب شدە نیز در همین روستا بودەاست.

مردم با ارادە و مبارز کورد!

مردم ایران و جهان بویژە وجدان بشریت بە مبارزە، مقاومت و پافشاری بر حقوق مشروع خویش افتخار می‌کند. اما در شرایط حاضر ضروری است هم بیشتر از توطئەهای جمهوری اسلامی آگاهی داشتە و هم آن‌ها را خنثی نمایید. بە همین دلیل از همە، بویژە جوانان پرشور و از جان گذشتەی کوردستان می‌خواهیم ضمن تداوم خیزش‌مان اجازە ندهید توطئەها و اهداف رژیم تحقق پیدا کند.

مبارزەی آزادیخواهانەی کورد در ایران علیە رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق حقوق ملی، برابری و عدالت، مبارزەای صلح‌جویانە و حامل خصلت‌ها و ارزش‌های انقلابی و انسانی بودە و همین امر نیز احترام و محبوبیت کم‌نظیری را در سطح جهان بە سوی این مبارزە جلب کردە است. بە همین دلیل ضمن تأکید بر حقوق و خواست‌هایمان و تداوم تلاش و مبارزەی خویش از سویی اجازە ندهیم توطئەهای شوم و ننگین رژیم خدشەای بر خصلت‌های ارزش محور تاریخ مبارزەی آزادیخواهانەی ما وارد آورد و از سوی دیگر هزینەی جانی این مبارزە و قیام را برای خلق خویش کاهش دهیم. هم‌چنین مجددا بر این نکتە تأکید می‌ورزیم کە پدیدەی حملە بە منازل و بە آتش کشیدن آن‌ها خلاف ارزش‌های انقلابی و آزادیخواهانەی مبارزەی ملت‌مان بودە و بە موفقیت توطئەهای رژیم یاری می‌رساند.

حزب دمکرات کوردستان ایران ضمن نثار درود بە روحیەی مبارزاتی و حق‌طلبای تودەهای مردم کوردستان بە روان پاک شهدای این مقطع در کلیەی شهرها و مناطق کوردستان درود می‌فرستیم. در رابطە با از دست دادن این جمع از مبارزان نستوه، بە خانوادە و بازماندگان شهدا، مبارزان دمکرات و همەی مردم کوردستان تسلیت می‌گوید.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

٢٩ آبان ١٤٠١