کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سە ائتلاف سیاسی: با اعتصاب گسترده سراسری به یاری کردستان بشتابیم

14:45 - 2 آذر 1401

سە ائتلاف سیاسی کنگره ملی تهای ایران فدرال، شورای دمکراسی خواهان ایران و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران با انتشار بیانەای گفتەاند با اعتصاب گسترده سراسری به یاری کردستان بشتابیم.

در این بیانیە آمدە است: مبارزه مردم با حکومت جنایتکار و کودک‌کش اسلامی وارد نهمین هفته خود شده است. در این دو ماه، مردم در سراسر ایران در مقابل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و علیرغم کشته شدن بیش از سیصد نفر و دستگیری بیش از ١٧ هزار نفر، جنبش انقلابی همچنان با قدرت ادامه دارد. در این میان مردم کردستان مقاومتی بی‌نظیر از خود نشان داده و کردستان را سنگر انقلاب ایران کردەاند. حکومت با لشکرکشی به کردستان و براه انداختن حمام خون قصد دارد تا با به زانو درآوردن مردم در کردستان، جنبش سراسری را تضعیف کرده و خاموش کند.


در ادامەی این بیانیە گفتە شدە از همان روزهای اول، همبستگی با کردستان خود را در شعار های مردم نشان داد و امروز بیش از هر زمان دیگر باید از مقاومت مردم کردستان حمایت کرد و با آنان همراه شد . حال کە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران اعلام کردە تا در راستای تقویت اتحاد بین مردم ایران و پشتیبانی از مردم مبارز کردستان در روز پنجشنبه سوم آذرماه ١٤٠١ اعتصاب عمومی برگزار نماین

ما، سه ائتلاف سیاسی، ضمن محکوم کردن لشکرکشی وحشیانه حکومت ایران به کردستان و در همراهی با فراخوانهای منتشر شده از همه مردم ایران، کارگران، زحمتکشان، معلمان و استادان، دانشجویان، کسبه و بازاریان می‌خواهیم که به پشتیبانی از مبارزه مردم کردستان، و برای گسترش و تداوم این جنبش انقلابی که آغاز گشته و میرود تا طومار این حکومت جهل و جنایت و غارت را درهم پیچد به اعتصاب سراسری در ایران بپیوندند