کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای مدیریت مکتب قرآن تا فرصت باقیست مطالبات به حق مردم را به رسمیت بشناسید

13:15 - 3 آذر 1401

شورای مدیریت مکتب قرآن با انتشار بیانیەای رو بە مقامات ایران گفتە است تا فرصت باقیست، از سریر تکبر و استبداد پایین آیند و مطالبات به حق مردم را به رسمیت بشناسند.
در این بیانیە آمدە است: بیش از دوماه از اعتراضات عمومی مردم ایران می گذرد و حکومت نه تنها کمترین اعتنایی به خواسته هایشان نداشته و مطالبات به حق آنان را نادیده گرفته، بلکه با ایجاد رعب و وحشت و کشتار و بازداشت و شکنجه، بر ادامه ی ظلم و بی عدالتی، اصرار می‌ورزد، آنچه اکنون در ایران و علی الخصوص در کوردستان، از جوانرود تا مهاباد و پیرانشهر و بوکان و ... به وقوع پیوسته، و با کشتار بی رحمانه، چهره ی این دیار همیشه مظلوم و داغدیده را به خاک و خون کشیده، نشان می‌دهد که حاکمیت هیچگونه قصدی مبنی بر حل مسالمت آمیز مشکلات بوجود آمده را ندارد، رویکردی که در طول بیش از چهل سال زمامداری با نام دین و مردم سالاری دینی! هرگونه آزادی و حق انتخاب شیوه ی زندگی را از مردم سلب نموده است.
در این بیانیە آمدە است ما پیروان کاکه احمد مفتی زاده در مکتب قرآن، نه در مقام نصیحت که نه گوشی شنوا در پیکره ی حاکمیت برای بیدار شدن سراغ داریم و نه عقل و خردی برای اتخاذ شیوه ی درست زمامداری در آن می شناسیم، بلکه به مصداق امر به معروف و نهی از منکر، به آنان هشدار می دهیم که : تا فرصت باقیست، از سریر تکبر و استبداد پایین آیند و مطالبات به حق مردم را به رسمیت بشناسند، زندانیان سیاسی را آزاد کنند، دست از تجاوز و اذیت و آزار مردم بردارند و آمران و عاملان جنایتهای اخیر را محاکمه و مجازات کنند، مبادا آتش خشم مردمی که دست از جان شستەاند، زبانه کشد، که آن وقت برای پشیمانی دیر شده است.