کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فراخوان مرکز زنان کوردستان ایران برای رسوا کردن جمهوری اسلامی بعنوان سرکوبگرترین و ضد زن‌ترین رژیم دنیا در ۲۵ نوامبر

13:01 - 4 آذر 1401

امسال زنان کوردستان و ایران درحالی قدم در روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان میگذارند کە هزاران زن همچون خواهران میرابُل درحال مبارزە با دیکتاتور منفور و جنایتکار بنام جمهوری اسلامی هستند. 

مبارزەای کە از ۴۳ سال پیش شروع شدە و اکنون در نقطە عطفی تاریخی، در اوج خود بە میدان است و سر باز ایستادن ندارد. 

دیگر ۲۵ نوامبر فقط روزی برای مبارزە با خشونت علیە زنان نیست، بلکە امسال زنان ایران برای براندازی و انقلابی کم  نظیر بە میدان آمدەاند و درحال رقم زدن اولین انقلابی هستند کە زنان پرچم‌دار آنند.

انقلابی قاطعانە با مشارکت تودەهای مردمی برای مبارزە و پایان دادن بە نظامی منفور  کە حداکثر خشونت عریان خود از کودک کشی تا کشتار پیر و جوان، گلولە و دوشکا، باتوم و بازداشت، اعدام و تجاوز، تفرقەافکنی و ارعاب، تحقیر و ریا، سناریوی آتش زدن زندان اوین و اقدامات تروریستی، شلیک بە نمازگذاران و فروش پیکر جانباختگان، ربودن پیکر جانباختە و فشار بر خانوادەهای جانباختە و دادخواه، حملە خانە بە خانە بە منازل مردم و شلیک کورکوورانە را بەکار گرفتە تا بە بقای منحوس و ضدانسانی خود ادامە دهد و تاریکی و مرگ را بر مردم حاکم کند.

حجمی بەکار رفتە از خشونتی سیستماتیک و حکومتی کە جهان را در شوک فرو بردە و چە بسا این جنایات تا این لحظە نتوانستە تاثیری در اتحاد و عزم مردم برای براندازی داشتە باشد و مردم با عزمی راسخ تمام تلاش خود را بەکار گرفتە تا این مبارزە را بەثمر برسانند، چرا کە خوب میدانند راە دیگری جز پیروزی روشنایی بر تاریکی وجود ندارند.

مبارزەای بی نظیر کە  اتحاد ایرانیان را در داخل و خارج باخود همراە کردە و جهان را بە وجد آوردە و در صدر آن زنان شجاعانە خیابانها را میدانی برای یا پیروزی یا پیروزی مبدل کردەاند. 


مرکز زنان کوردستان ایران کە خود را از زنان کوردستان و برای کوردستان میداند، ضمن حمایت کامل و تبدیل شدن بە صدای مبارزە آزدایخواهانە زنان و مردم کوردستان و ایران، بر ضرورت اتحاد آحاد مردم ایران در مبارزە با استبداد و پیشبرد اهداف این خیزش مترقی مردم ایران و بویژە کوردستان پا می فشارد، مبارزەای کە سالهاست سنگر آزادیخواهی و جولان عملی و عینی شعار مترقی "زن، زندگی، آزادی" بودە و هست. همچنین خواهان پایان دادن بە جمهوری اسلامی خشونت و ضدانسان است و از تمام نهادها و سازمانهای بین‌المللی میخواهد انقلاب آزادیخواهانە و حق طلبانە زنان و مردم ایران را بە رسمیت بشناسند و در رسیدن بە جهانی برابر و عدالتخواە سکوت نکنند، چراکە هر سکوتی بەمعنای همراهی با حکومت تاریکی و ضدزن و آزادی‌کش جمهوری اسلامیست.

همچنین مرکز زنان کوردستان ایران از تمام زنان ایران و خصوصا کوردستان میخواهد در روز ٢٥ نوامبر با بە میدان آمدن، صدای انقلاب زنان و مردم باشیم و جمهوری اسلامی را بەعنوان ضدزن‌ترین و خشونت‌بارترین رژیم دنیا رسوا کنیم و از انقلاب زنان و مردم ایران در برابر دژخیم و اهریمن جمهوری اسلامی دفاع کنیم.

پیروزباد مبارزات برحق با رهبری زنان پیشرو
سرنگون باد رژیم دیکتاتور و منفور جمهوری اسلامی 


مرکز زنان کوردستان ایران
۲۵-١١-٢٠٢٢ میلادی
۴-٩-١۴٠١ شمسی