کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شپادین بلوچ: مولوی عبدالحمید اتحاد ملت بلوچ با ملت کورد را یک حجت معرفی می‌کند

10:59 - 9 بهمن 1401

دو ملت بلوچ و کورد در انقلاب نشان دادند کە هر کدام دارای چە ویژگی و سازماندهی مبارزاتی هستند و حمایت و پشتیبانی این دو ملت نشان از درک سیاسی و شعور سیاسی آنان بود در این رابطە وبسایت "کوردستان میدیا" مصاحبەای را با یک هموطن بلوچ با هویت "شپادین بلوچ" ترتیب دادە است.

گفتگو: جمال رسول دنخه

 بە عنوان یک فرد کە دارای هویت مختص خود می‌باشید و در بلوچستان زندگی می‌کنید دیدگاه رژیم اسلامی ایران را بر ملت خود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بلوچستان با تجزیه رضاخانی در استان‌های هرمزگان، کرمان وخراسان جنوبی نیز ساکن هستند. ملت بلوچ دارای دو مذهب شیعه و سنی هستند. رژیم فارغ از مذهب دیدگاه کلی ضد بلوچ دارد، چرا که آگاه است بلوچ‌های شیعه مذهب فارغ از قید شیعه، دارای پیوندهای ایلی، فامیلی و خانوادگی بوده و خود را بلوچ میدانند وحتی تحمیل و تزریق فقر و تحریم و حتی کشتار کمتر از بلوچ‌های سنی متحمل ظلم نشده‌اند.  در کل رویکرد رژیم در خصوص بلوچ‌های ساکن بلوچستان را باید هم از نظر مذهبی و هم از نظر هویتی در نظر بگیریم

در مورد بازداشتهای فلەای کە از سوی رژیم اسلامی ایران در بلوچستان انجام می‌گیرد برای ما بگویید؟

بازداشت‌های فله‌ای در بلوچستان از زمان شروع اعتراضات در استان یک واقعیت تلخ است، و به منظور ایجاد رعب و وحشت در مردم برای ممانعت از حضور انقلابی در تظاهرات و برای ایجاد جنگ روانی علیه مولوی عبدالحمید و فشار بر اوست به این خیال که عده‌ای از مردم بلوچستان مولوی را مقصر بدانند و برای خواباندن اعتراضات، ولی باور ملت بلوچ این است که آزادی بهایی سنگین دارد و بی باکانه و ثابت قدم هر جمعه شاهد جمعیت بیشتر در تظاهرات هستیم.

 اکنون هر جمعە مردم بلوچستان بعد از ادای نماز جمعە علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران بە خیابان‌ها می‌آیند شما این اتحاد را نشانە چه می‌بینید؟

اولین دلیل این اتحاد ظلمی است تاریخی که بر ما رفته، اما انسجام آن را مسجد مکی و مولوی عبدالحمید و نقش رهبری ایشان میدانیم.

 در اعتراضات کنونی ملت بلوچ و کورد از همدیگر بسیار جدی حمایت کردند این حمایت را نشان از چه می‌بینید؟

دلیل آن ظلم مشترکی است که بر ما دو ملت بزرگ روا داشته شده و اشتراکات مذهبی را هم مهم میدانم.

سیاست رژیم کنونی در بلوچستان حذف کلی هویت بلوچ است اما مبارزە این ملت مانع شدە است در آیندە چه برنامەای دارید؟

تداوم ظلم به ما راهکار و برنامه میدهد. ملت بلوچ باور به ملت بودن خود دارد، و خواهان نوعی فدرال و یا کنفدرال و حکومتی محلی است میخواهد در این چارچوب از تکرار مرکزگرایی و ظلم برخود و دیگر ملل جلوگیری و برای آن مبارزه جدی نماید.

مولوی عبدالحمید بە عنوان شخصیت سیاسی ملت بلوچ بارها از ستم و تبعیض رژیم اسلامی ایران علیە ملت کورد و بلوچ اظهار نظر کرد این موضع تا چه اندازە برای اتحاد مردم مهم است؟

این هم کیش پنداری با ملت کورد و دیگر ملل و ادیان اقلیتی واقعیتی است که برای همه ما قابل لمس هست اما بیان آن از زبان مولوی عبدالحمید اتحاد ملت بلوچ با ملت کورد را بطور ویژه برای ملت بلوچ یک حجت معرفی میکند، و در کل به ایجاد اتحاد بین مخالفان سرتاسر ایران کمک مینماید.

اگر صحبتی در پایان هست بفرمایید.

از نخبەها و روشنفکران ملت کورد و خصوصا لیدرهای احزاب میخواهم این اتحاد بین ملل را تاکید کنند. احزاب کوردی خصوصا دمکرات دارای سازمان تشکیلات و سابقه و دانش مبارزاتی بوده و فوق العاده قدرتمند هستند این توانایی ها را برای رهایی از درد مشترک در اختیار دیگر ملل قرار داده و بکوشند در توانمندی تشکیلاتی احزاب ملل و تاثیر گذاری مستقیم در جوامع آنها. از احزاب کوردی میخواهم که با برنامه منسجم بتوانیم از این ملت دلیر همراهی پایمرد برای تحقق ارمان ملل ایران بسازیم.