کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خالد عزیزی: آلترناتیوسازی بایستی تابعی از واقعیت جامعەی ایران باشد

16:57 - 8 فروردین 1402

(متن سخنرانی سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران در نشست مخالفان جمهوری اسلامی ایران در تورنتو)

من در اینجا منفرد یا بە عنوان یک سلبریتی صحبت نمی‌كنم، بلکە نمایندگی حزب دموکرات کوردستان ایران را بر عهدە دارم و  از طرف حزب دموکرات کوردستان ایران سعی می‌کنم بر سیاست‌ها و اصولا راەحل سیاسی خودمان در رابطە با روند چگونگی آلترناتیوسازی علیە جمهوری اسلامی تأکید کنم.

گفتگو در مورد چگونگی آلترناتیوسازی بە لحاظ زمانی زیاد طول کشید. مردم ایران برای این خیزش عمومی در داخل ایران کە از کوردستان شروع شد و در بلوچستان بە نقطە اوج خود رسید و برای این هماهنگی و همبستگی کە بین طیف‌های مختلف مردم ایران وجود داشت، بهای بسیار سنگینی پرداختند.

فاز نخست این مبارزە در داخل ایران نظام را بە چالش کشید و این فاز طبیعتا پیام­هایی هم داشت. در داخل ایران هماهنگی بین ملیت‌های مختلف و مردمان ایران طوری بود کە خیابان‌های ایران برای نخستین بار نوعی از همبستگی سراسری تجربە کرد. در داخل ایران از تمرکزگرایی، تمامیت‌‌ارضی و تجزیەطلبی صحبتی نبود. من آرزو داشتم بە تبعیت از واقعیات این جنبش در داخل ایران، اصولا در سطح اپوزیسیون در خارج از کشور هم، چە بە شیوەی گروهی و حزبی و چە بە طور منفرد این روند بهتر مدیریت می‌شد. این جنبش در کوردستان کە در ادامە روند خود دقیقا بە هدف اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شد، یکی از اهدافش این بود کە کوردستان را بە خشونت کشاندە و این مبارزە بسیار مدنی و صلح‌آمیز و این همبستگی بسیار وسیع پدید آمدە بین مردم را بە خشونت بکشاند، نتیجە هم این شد کە رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران و بقیە احزاب کوردی را موشکباران کرد.

در کوردستان و بلوچستان تعامل جمهوری اسلامی با مردم، همان تعاملی نبود کە در کلان‌شهرهای ایران وجود داشت. بنابراین ماهیت تبعیض و نوع برخورد نظام متمرکز و استبداد دینی در تهران، کاملا تداعی کنندە شیوەهایی بود کە ما در گذشتە تجربە کردەایم. خوشبختانە در کوردستان ما یک تجربە طولانی و تاریخی در چگونگی سازماندهی و کار حزبی در مبارزات خود علیە جمهوری اسلامی داریم و همین کار حزبی و وجود احزاب بود، کە توانست جنبش کوردستان را در طول ٤٠ سال گذشتە در مقابل نظام جمهوری اسلامی، زندە سر پا نگە دارد. ما بمباران و موشکباران را تحمل کردیم؛ رهبران ما ترور شدند؛ ولی با این وجود، این سازماندهی مردم کوردستان بود کە مقدم بود. نکتەای کە در اینجا می‌خواهم روی آن تأکید کنم، این است کە ما در روند آلترناتیوسازی دنبال این هستیم کە چطور در اینجا مخاطب خود را احزاب و سازمان‌های سیاسی قرار دهیم.

ما هیچ مخالفتی با سلبریتی‌ها و فعالین سیاسی بە شیوەی منفرد نداریم. ولی ما معتقد نیستیم کە ادارە ایران از طریق سلبریتی‌ها و شخصیت‌های منفرد ممکن می‌شود. تجربە ما در کوردستان بە ما می‌گوید کە سازماندهی، مبنای چگونگی درست کردن ایران آیندە خواهد بود. انقلاب آسان‌تر است، علت‌اش این است کە مردم عصبانی هستند، ولی ایجاد یک جامعە بعد از انقلاب کار اصلی ما است. در سال ٥٧ هم انقلاب شد؛ همە ما علیە نظام سلطنتی بودیم. ولی بعد کە ایران جدید پایەگذاری شد دیدیم آنان کە انقلاب کردند چگونە دوبارە بقیە را بە حاشیە کشاندند. برای اینکە این تجربە در ایران دوبارە تبدیل بە امر واقع نشود، ما از همین حالا بایستی در مورد چگونگی ادارە آیندە ایران صحبت کنیم، ما بە عنوان حزب دموکرات کوردستان معتقد نیستیم کە تمامی این مسائل را بە آیندە بسپاریم و بگوییم صندق‌های رای تعیین تکلیف می‌کنند. متأسفانە هنوز در خاورمیانە و کشورهای اسلامی صحبت کردن از دموکراسی، موسسات مدنی، آنقدر آزمودە نشدە کە بە آسانی بتوانیم بدون مشکلات از این فاز بگذریم.

اما سیاست ما در این رابطە چیست؟

آلترناتیوسازی بایستی تابعی از واقعیت جامعەی ایران باشد. ما معتقدیم ایران یک کشور چند ملیتی است و معتقدیم کە ملیت‌های مختلف بایستی با هم بە توافق برسند. زمانی کە من از ملیت‌های مختلف صحبت می‌کنم، نبایستی الزاما توجە ما معطوف بە کوردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها باشد، از نظر من فارس‌ها هم جزئی از این کشور چند ملیتی هستند؛ و ما معتقد هستیم ادارە آیندە ایران بدون شرکت بسیار فعال فارس بە عنوان یک ملت عملی نخواهد شد. بنابراین امیدوارم کنگرە ملیت‌ها تعمیم پیدا کردە و بر این اساس ما بتوانیم یک توافقی در مورد آیندە داشتە باشیم.

 در رابطە با آلترناتیوهایی کە تا بە حال روی آنها صحبت شدە، ما بە عنوان حزب دموکرات کوردستان ایران، دو سیستم را تجربە کردەایم: یکی نظام پادشاهی و سلطنتی و بعدا نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی. ما مطلقا با این دو سیستم موافق نبودە و هر دو نظام را مردود می­دانیم. ولی نیز باور داریم کە طرفداران جریان‌های مختلف، در داخل ایران وجود دارند. ما معتقد هستیم کە جمهوری‌خواهی می‌تواند یک آلترناتیو مناسبی باشد. این جمهوری‌خواهی بر اساس پذیرش ایران چند ملیتی، جدایی دین از دولت، توجە بە دموکراسی، تقسیم قدرت و عدم تمرکز در ایران می‌تواند مبنای خوبی برای بازسازی آیندە ایران باشد.

در رابطە با کوردستان و حزب دموکرات کوردستان ایران می‌خواهم در اینجا بر این نکتە تأکید کنم کە حزب دموکرات کوردستان ایران هیچ وقت در رابطە با پی‌ریزی ایران آیندە و ادارە ایران بی‌توجە نبودە است، ما بهای سنگینی را دادەایم. دکتر شرفکندی در نشستی کە با سازمان‌ها و احزاب غیر کورد مخالف جمهوری اسلامی در برلین داشتند ترور شدند. ما بهای سنگینی برای ایجاد وحدت بین سازمان‌ها و احزاب ایرانی علیە نظام جمهوری اسلامی دادەایم. ولی ما نقطە نظرات خودمان و راەحل‌های خود را داریم. بر روی این مسئلە هم کار می‌کنیم و در آیندە هم نسبت بە آیندە ایران بی‌تفاوت نخواهیم بود.

در مورد آلترناتیوی کە بعضا از آن صحبت شدە و تا اندازە زیادی توجە رسانەها را بە خود جلب کردە، من در اینجا صرفا بە موضع حزب دموکرات کوردستان ایران اشارە میکنم. تحت قبول این واقعیت کە ما فکر می‌کنیم کە احزاب سیاسی بایستی با هم‌دیگر آلترناتیو را ایجاد کنند، ما با منشور جورج تاون موافق نیستیم و فکر می‌کنیم بە لحاظ زمانی در این پروسە عجلە شد؛ بایستی گفتگوهای بیشتری بین سازمان‌ها و احزاب مختلف انجام می‌شد. بنابراین ما در کوردستان از مردم نمی‌خواهیم کە از منشور "جورج‌تاون" پشتیبانی کنند. این بدین معنی نیست کە من اینجا اعلام جنگ می‌کنم، نە! بدین معنا هم نیست کە من در اینجا بە دنبال دشمنی با این و آن هستم، نە! ما در خود جامعە کوردستان در رابطە با چگونگی تعامل خود با دیگر سازمان‌های ایرانی متحمل انتقادات بسیار زیادی شدەایم.

در خاتمە مجددا بە این نکتە اشارە می­کنم کە بە عنوان حزب دموکرات کوردستان ایران بر روی چگونگی آلترناتیوسازی، جمهوری‌خواهی با شرکت گروەهای اتنیکی و ملیت‌های مختلف در داخل ایران و تمام سازمان‌ها و جریاناتی کە بە دموکراسی و عدم تمرکز و جدایی دین از دولت معتقد هستند، کار می‌کنیم و حزب دموکرات کوردستان ایران در حال حاضر مشغول گفتگوهای وسیعی با گروەهای اتنیکی و ملیت‌های مختلف است.

مجددا بخاطر فرصتی کە بە من دادید از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم این گفتگوها و این بحث‌ها در چنین پروسەای ادامە پیدا کنند.