کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خالد عزیزی: نمی‌توان همەی مطالبات سیاسی خود را بە دموکراسی احتمالی آیندە محول کرد

14:03 - 14 فروردین 1402

خالد عزیزی در مصاحبەای با بخش کوردی صدای آمریکا ضمن تاکید بر مبانی فکری و مواضع سیاسی حزب دموکرات در خصوص تحولات اخیر ایران اعلام کرد: ایران آیندە باید بر اساس چند اصل پایەگذاری شود؛ اول این کە بە کثیرالملە بودن ایران اعتراف شود. ثانیا، در پروسە بنیان نهادن ایران نمی‌توان همەی مسائل و خواست‌ها را بە دموکراسی احتمالی آیندە واگذار کرد، بلکە با مدنظر قرار دادن تجارب صد سال گذشتە این کشور، حداقل باید بر سر مسائل جوهری توافق کرد. منجملە: جدایی دین از سیاست، رد کردن نظام سیاسی پادشاهی و تئوکراسی دینی،رد کردن نظام سیاسی _ اداری مرکزگرا و همچنین باورمندی بە دموکراسی و حقوق، حقوقی کە باید در مورد همەی آن‌ها گفتگو کرد و بر سر آن‌ها بە توافقی رسید."

ایشان در این گفتگو بار دیگر بە این موضوع پرداخت کە جریانات سیاسی در ایران باید پیام کوردها را بە مثابە یک فرصت برای حل مسائل بپندارند نە تهدید، باید این طور بە قضیە نگریست کە حل مسئلە کورد و دیگر ملل در ایران فرصتی برای گذار از بحران و بی‌ثباتی بە ثبات است؛ با درک این واقعیت کە ملت کورد و کوردستان نقش چشمگیری در مبارزە با جمهوری اسلامی داشتە و تلاش برای انکار و یا بە حاشیە راندن آن راه بە جایی نخواهد برد.

 سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران در این مصاحبە یادآور این مهم شدند کە "بهترین گزینە برای درست کردن آلترناتیو جمهوری اسلامی داخل خود کشور است، اما متاسفا سیاست‌های جمهوری اسلامی مانع این امر مهم است، برای این گفتم بهترین گزینە مبارزین داخل‌اند، چراکە آن‌ها مستقیما با مشکلات و بحران‌ها درگیر بودە و بهتر می‌توانند برای مشکلات پیش‌رو راەحل پیدا کردە و بر سر آن‌ها توافق برسند، بە معنایی دیگر جنبش اعتراضی و انقلابی مردم در داخل کشور روی ارض واقع است، اما در خارج این طور نیست. ما می‌بینیم کە مردم در داخل کشور با همەی تنوعاتی ملی از همدگیر حمایت می‌کنند و در راستای منافع یکدیگر شعار دادە و خود را شریک در مبارزە و سرنوشت همدیگر می‌پندارند؛ اما در خارج برخی با طرح مواردی همچون "تمامیت ارضی" درصدد هستند برای جنبش مانع‌تراشی کردە و نهایتا آن را منحرف کنند."

 جناب عزیزی در بخش دیگری از این مصاحبە، بە منشورهای کە اخیرا طرح شدند اشارە کرد و گفت: "پس از انتشار این منشورها و واکنش‌های کە از مردم دیدیم و تداوم نشست‌های کە داریم، معتقدیم کە آلترناتیوی جمهوری‌خواە دموکراتیک و متنوع بیشتر خواهد توانست مردم را گرد خود جمع کردە و نهایتا آن‌ها را علیە جمهوری اسلامی سازماندهی کند." ایشان در مورد سطح همگرایی ملی و گفتمان مشترک و واحد ملت کورد و جریانات سیاسی اعلام کرد: مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران کە بە عنوان اولین گام‌ پس از انشقاق و اختلافات جریانات سیاسی ایجاد شد، برای مجموعە کار و پروژە مشترک روزانەی مبارزە عملکرد خوبی داشتە است. اما پروژەهای راهبردی و کلان سیاسی دیگر عمل کند، جبهە با دو حزب تشکیل نمی‌شود و باید آن را باز تعریف و دیگر احزاب و جریانات سیاسی نیز بە آن بپیوندند.

سخنگوی حزب دموکرات همچنین تاکید کردند جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار، موقتا خیابان‌های ایران را از معترضین پس گرفتە، اما همچنان کە گفتم این برای زمانی کوتاە است. چراکە بحران‌ها و معضلات ایران کماکان بە قوت خود باقی هستند و جمهوری اسلامی قادر بە حل آن‌ها نبودە، بە ویژە بحران‌ اقتصادی کە پیشبینی می‌شود انفجار آن موجب ایجاد موج عظیمی از اعتراضات شود. فارغ از این کە جمهوری اسلامی با سازش و تجدید نظر در روابط خود خارج بە دنبال باز یابی مشروعیت بین‌المللی است تا بلکە بتواند مشکلات خود را بە عنوان مسئلەای داخلی جلوە دهد؛ اما ما باید از مرحلە اول انقلاب ژینا تجربە کافی را برای تداوم انلاب و جنبش اعتراضی کسب کردە باشیم.

جناب عزیزی در مورد تداوم انقلاب ژینا و واکنش‌های جمهوری اسلامی گفت: رفتار رژیم بە نسبت اعتراضات کوردستان متفاوت بود. با سرکوب بیشتر کوردستان را سرکوب کرد، در مقایسە با دیگر مناطق معترض بیشتری را در کوردستان شهید کرد و فشار‌های بیشتری را اعمال کرد. تقلا کرد تا با کشاندن احزاب کورد بە یک جنگ تحمیلی، بهتر و آسان‌تر بە سرکوب‌های خود شرعیت ببخشد و در همین راستا نیز در چند مورد مقرات و پایگاههای احزاب کورد و بە ویژە حزب دموکرات را هدف حملات موشک و پهپادهای انتحاری قرار داد. با علم بە این واقعیت معتقدایم کە برای کاهش خسارات و همچنین دستاوردهای بیشتر و نهایتا پیروزی باید انقلاب را فراگیرتر و بعد سراسری بە آن بدهیم، برای این مهم نیز باید گفتمانی را پیش روی گذاشت کە همەی تنوعات ایران را نمایندگی کند.

سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران با اشارە بە فاکتور تعیین کنندە کورد در معادلات ایران و مسئلە همپیمانی و ائتلاف گفت: کورد دارای تجارب سیاسی، مدنی و تحزب و تشکل گرانبهایی است کە در نتیجە چند دهە مبارزە کسب کردە است و دیگر مناطق ایران محتاج این تجارب‌اند و این انتظار را هم از کورد‌ها دارند، چراکە باید ایران آیندە بر اساس کار حزبی و سازمانی بنیان گذاشت و کورد در این زمینە تجارب و سرمایەای عظیم را دارد. ایشان در بارەی حمایت خارجی از جنبش ژینا گفت: روابط بین‌الملل بر اساس حفظ ثبات امنیت و منافع دول شکل گرفتە است، اما جامعەی جهانی تاکنون مجاب نشدە کە جمهوری اسلامی باید ساقط شود و در همین راستا از اپوزیسیون آن حمایت کردە و آن را بە رسمیت بشناسند.