کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیانیەی کمیتە سراسری دانشجویان کوردستان

13:15 - 5 اردیبهشت 1402

کمیتە سراسری دانشجویان کوردستان، در رابطە با تجمعات و اعتصابات ســراسری در برابر حاکمیت دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، بیانیەای را منتشر کرد.

متن بیانیە بە شرح ذیل است:

مردم مبارز و آزادیخواه!

روزانه شاهد تجمعات و اعتصابات اقشــار مختلف جامعه اعم از کارگران، معلمین و فرهنگیان، پرستاران و پزشکان، بازنشستگان، رانندگان وسایل نقلیه و... هستیم. تجمعات و اعتصابات اصناف و مشاغل به دلایل مختلفی همچون وضعیت بد معیشتی، نقض حقوق آن‌ها، ظلم و ستم حاکمیت، نبود عدالت و امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و‌ زیست‌محیطی و... در حال افزایش می‌باشد.

در کنار تجمعات و اعتصابات اقشار مختلف جامعه، شش ماه از حملات شیمیایی عوامل رژیم به مدارس می‌گذرد و اکنون نیز این حملات ادامه داشته که عوارض جسمی و روحی شدیدی در دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در پی داشتە است که این خود مصداق آشکار شکنجه و جنایت علیه کودکان و سلب امنیت آنان می‌باشد.