کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اطلاعیه مرکز تشکیلات حزب دموکرات کوردستان ایران

14:35 - 23 اردیبهشت 1402

هم‌میهنان مبارز!
مردم پیشمەرگەدوست کوردستان!

در ادامە توطئەهای مستمر جمهوری اسلامی ایران علیە حزب دموکرات و پیشمرگەهای کوردستان، رژیم در تدارک عملیاتی ساختن توطئە و دسیسەای دیگر است کە لازم است شما مردم گرانقدر را از آن مطلع سازیم.
نهادهای امنیتی رژیم با طرح یک توطئە جدید قصد دارند با اجرای یک سناریو رخسار پاک و انقلابی پیشمەرگەهای مبارز کوردستان را در میان مردم کوردستان خدشەدار نمایند. طبق اطلاعات بە دست آمدە، بر مبنای توطئە مزبور رژیم قصد دارد عوامل "جاش" و "مزدور" اعضای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را با لباس خاکی پیشمەرگەها و با کارت شناسایی پیشمەرگە و آرم و نشان حزب دموکرات بە شهرها و روستاهای کوردستان اعزام، تا تحت نام پیشمەرگە اقدام بە اذیت و آزار مردم نمایند. برپایە این توطئە رژیم بر آن است از طریق عوامل وابستە بە خود ضمن توهین و بی‌احترامی بە مردم از آنها اخاذی نمودە و با توسل بە زور و خشونت از آنها پول گرفتە و اقدام بە گرفتن فیلم و عکس نماید و سپس با نشان دادن تصایر آن و تبلیغات سیمای پیشمەرگە و فرزندان شما را خدشەدار نماید.   
علیرغم آنکە مردم کوردستان در طول حیات رژیم جمهوری اسلامی بە طور مکرر شاهد اینگونە تلاش‌های عبث و مذبوحانه از سوی رژیم بودەاند و انگیزەها و نیات پلید رژیم بر آنها عیان است، اما این بار نیز ضروری است کە مردم پیشمەرگەپرور کوردستان و افکار عمومی سراسر ایران را از این توطئە رژیم آگاه سازیم.  
در سناریویی دیگر نهادهای امنیتی رژیم با انتشار خبری ادعا کردەاند کە بە یک تیم متشکل از مبارزان حزب دموکرات در داخل ایران ضرباتی وارد آوردە و برخی از آنها را شهید و بقیە را بازداشت کردەاند. در این رابطە نیز لازم است بە اطلاع برسانیم کە این خبر از اساس کذب بودە و با هدف یک توطئە امنیتی دیگر انتشار یافتە است. 

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز تشکیلات
٢٢ اردیبهشت‌ ماه ١٤٠٢ خورشیدی