کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خالد عزیزی: استراتژی جمهوری اسلامی این است کە عراق را بە خاطر منافع خود تبدیل بە سوریەای دیگر کند

20:30 - 24 شهریور 1402

اشارە: بخش فارسی صدای آمریکا در تازەترین گفتگوی خود با کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران بە نتیجە توافق امنیتی میان عراق و ایران مبنی بر خلع‌سلاح احزاب کورد ایرانی مستقر در اقلیم کوردستان عراق پرداختە است. کاک خالد عزیزی در پاسخ سوال صدای آمریکا بە روشنی سیاست و مواضع حزب دموکرات کوردستان ایران را در ارتباط با تغییر مکان نیروهای پیشمرگ و تقلاهای جمهوری اسلامی برای خلع‌سلاح حزب دموکرات بیان کردند. کوردستان میدیا متن فارسی این گفتگو را در اختیار خوانندگانش قرار می‌دهد:

آقای عزیزی بە نظر شما چرا جمهوری اسلامی در آستانە سالگرد مرگ ژینا بە بغداد برای خلع سلاح احزاب کوردستانی اولتیماتوم می‌دهد؟

تمامی این بحران‌های را جمهوری اسلامی در منطقە ایجاد می‌کند تابعی است از وضعیت داخلی ایران. جمهوری اسلامی جدا،از این نگران است کە در سالگرد جنبش یا خیزش ژینا (مهسا) امینی دوبارە در کوردستان ایران یک جنبش وسیع در همکاری با بقیە ملیت‌ها و مذاهب و احزاب سیاسی و تمام مردم ایران، علیە این جمهوری شکل بگیرد. نتیجتا رژیم می‌خواهد افکار عمومی مردم ایران را منحرف کردە و نشان دهد کە در کوردستان یک خلا امنیتی وجود داشتە و در خارج از مرزهای ایران هم توطئەای علیە جمهوری اسلامی در جریان است کە این اصلا حقیقت ندارد.

بە ما بگویید روند خلع‌سلاح و انتقال گروەهای کورد بە کمپ‌های سازمان ملل در چە مرحلەی است و کی آغاز شدە است؟

ببینید ما با حکومت بغداد و مشخصا حکومت اقلیم کوردستان در این رابطە در حال گفتگو و مذاکرە هستیم. ما تأکید کردیم کە سیاست حزب دموکرات کوردستان ایران، این است کە از خاک کوردستان عراق و اقلیم کوردستان عراق علیە جمهوری اسلامی استفادە نکنیم. ما نمی‌خواهیم خاک عراق را بە منظور حملە بە نیروهای جمهوری اسلامی بە پشت جبهەی خود تبدیل کنیم. بنابراین این بخش از ادعاهای ایران کە می‌گوید پیشمرگە حزب دموکرات و احزاب کوردی از خاک کوردستان عراق استفادە می‌کنند، کاملا نادرست است. ما روی این مسئلە تأکید کردەایم و این تعهد را نیز دادەایم کە پیشمرگان ما اقدامات نظامی در داخل کوردستان ایران یعنی از طریق کوردستان عراق انجام نمی‌دهند.

آیا گروەهای هستند کە در میان احزاب کوردی نخواهند اسلحە را زمین بگذارند و واکنش احزاب کوردی چیست؟

ببینید، حزب دموکرات کوردستان ایران یک حزبی است کە احساس مسئولیت می‌کند، ما گفتەایم کە در امور داخلی عراق دخالت نخواهیم کرد، بە حاکمیت خاک عراق احترام می‌گذاریم و اصول قانونی و حسن همجوواری اقلیم کوردستان با ایران را ارج محترم می‌شـماریم. در حال حاضر بحث یا گفتگویی در رابطە با خلع ‌سلاح نداشتەایم و  اصولا این بخشی از قضیە نیست. ادعای ایران همیشە این است کە گروەها و احزاب کوردی از خاک عراق و اقلیم کوردستان علیە نیروهای جمهوری اسلامی استفادە نکنند، کاری کە ما تابحال نکردەایم.

خوب حالا مشخص است کە چە تعداد از گروەها کورد احتمالا بە کمپ‌های سازمان ملل پناهندە شدەاند؟

تا آنجایی کە بە کمپ‌های حزب دموکرات کوردستان ایران مربوط است، در تمامی این کمپ‌ها افراد غیرنظامی زندگی می‌کنند. کمپ‌های ما کاملا کمپ مدنی بودە و کسانی کە آنجا زندگی و کار می‌کنند، بە شاخەی نظامی حزب دموکرات کوردستان ایران مربوط نیستند و بیشتر در موسسات مدنی کار می‌کنند. خود سازمان ملل در جریان این امر هست و بیشتر افرادی کە در این کمپ‌ها زندگی می‌کنند در سازمان ملل ثبت نام کردەاند. اصولا تعریفی هم کە جمهوری اسلامی از این کمپ‌های ما می‌کند نادرست است. این‌ها کمپ‌های نظامی نبودە، بلکە این کمپ‌ها، کمپ‌های مدنی می‌باشند. بنابراین هیچ لزومی ندارد کە تغییرشان دا و سازمان ملل خودش در جریان موقعیت این کمپ‌ها قرار دارد.  

آقای عزیزی با خلع سلاح گروەهای کورد، سرنوشت قدیمیترین حزب مخالف جمهوری اسلامی را با چە تغییری مواجە خواهد کرد؟

ببینید ما همیشە در برنامەریزی سیاسی خودمان، بەعنوان حزب دموکرات کوردستان ایران تأکید کردەایم کە حل مسئلە کورد در چهارچوب ایران را تعقیب ‌کنیم. ما همیشە معتقد بە راەحل‌های دموکراتیک و مدنی بودەایم. اصولا نیز زمانی کە در داخل کوردستان ایران صدها هزار تن در تمام مناطق کوردستان ایران در جریان خیزش ژینا امینی در عرض یک سال  گذشتە در همکاری با بقیەی مردم ایران علیە جمهوری اسلامی بە خیابان‌ها آمدند، ما لزومی نمی‌بینیم کە وارد فاز نظامی شویم. من فکر می‌کنم در حال حاضر مسئلەی ملی در کوردستان ایران و مسئلە حق و حقوق و آزادی و دموکراسی در ایران بسیار برجستە است و این را در اعتراضات سال گذشتە مردم بە وضوح می‌توان دید. از سویی دیگر از بدو تأسیس حزب دموکرات فلسفەی وجودی حزب همیشە این بودە کە از طریق مسالمت‌آمیز مطالبات و خواستەهای خود در  چهارچوب ایران را تحقق بخشد. بنابراین سیاست ما کما‌فی‌السابق همین است کە بە مبارزات مدنی خودمان در داخل ایران ادامە دهیم. من فکر می‌کنم با وجود پشتیبانی مردمی این هیچ موضوعات هیچ تأثیری بر روند مبارزات ما نخواهد گذاشت چون فلسفەی پیدایش حزب دموکرات مبنی بر مردمی بودن آن است. این حزب در بطن مردم تأسیس شدە و در تمامی این فراز و فرودهایی کە طی حیاتش تجربە کردە است، مردم کوردستان در همە حال با این حزب همراه بودە و از آن پشتیبانی و همکاری بە عمل آوردەاند.

 چە گروەهای اکنون در میان گروەهای کورد مسلح هستند، آیا در منطقەی اقلیم کوردستان عراق، همچنان گروەهای وجود دارند کە مسلح باشند، با توجە بە اینکە بە هر حال گروە پژاک در جای دیگر در حال مبارزە است؟

من بیشتر بە نمایندگی از طرف حزب دموکرات کوردستان ایران وارد این بحث می‌شوم. گروەهای زیادی آنجا مسلح هستند و اصولا کشور عراق طوری است کە هر جریان، سازمان و حزب سیاسی برای دفاع از خودشام بە نحوی مسلح می‌باشند. وضعیت عراق طوری است کە در این کشور امنیت لازم وجود ندارد و دلیل اصلی این ناامنی هم خود جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر ما آنجا مسلح هستیم و مسلح بمانیم کە سیاست ما است،  نیروی پیشمرگ حزب دموکرات و بخش نظامی حزب دموکرات برای دفاع از موقعیت حزب و امنیت خودمان است. مشکل اصلی این است کە جمهوری اسلامی، می‌خواهد در عراق پروسەی دموکراسی با موفقیت پیش گرفتە نشود. رژیم جمهوری اسلامی در عراق دنبال این است تهدیدات امنیتی علیە حکومت مرکزی در بغداد، حکومت در اقلیم کوردستان، علیە نیروهای آمریکایی در منطقە، و علیە تمامی واحد‌های سیاسی کە در داخل خاک عراق مشغول فعالیت هستند، چە عراقی باشند و چە نباشند ایجاد کند. یعنی استراتژی ایران این است کە عراق را تبدیل بە یک سوریە و یک لبنان دیگر در جهت منافع‌شان در منطقە کنند.  

آقای عزیزی وزیر خارجەی عراق در تهران، عنوان کرد کە گروەهای کورد قرار است از مرزهای ایران دور شوند، در عمق اقلیم کوردستان عراق اسکان دادە شوند، این دقیقا کجاست بە چە ترتیب و از کەی سازمان ملل در حال ایجاد این کمپ‌ها است، و مشخصا منطقەی جغرافیایی آنجا کجاست؟

ببینید، بخش نظامی حزب دموکرات کوردستان ایران در مناطق مرزی و کوهستانی بودەاند. بدنبال گفتگوی کە ما با حکومت اقلیم کوردستان همچنین غیرمستقیم با حکومت عراق داشتەایم، ما آمادگی خودمان را اعلام کردەایم کە نیروهای پیشمرگ ما از مناطق مرزی عقب‌نشینی کنند. یعنی این چیزی نیست کە ما در تقابل با سیاست حکومت بغداد و حکومت اقلیم کوردستان عمل کنیم. ولی جمهوری اسلامی می‌خواهد مسئلە را بیشتر اشاعە دهد و کلا حکومت عراق و اقلیم کوردستان را در مقابل مشکلات قرار دهد. همانطور کە قبلا اشارە کردم در حال حاضر، هیچ اقدامات، عملیات و فعالیت، نظامی از طرف حزب دموکرات علیە جمهوری اسلامی وجود ندارد و نیروهای حزب دموکرات در حال حاضر در مناطق مرزی نیستند.