کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات کوردستان ایران: اعتصاب مردم کوردستان در اعتراض به اعدام چهار تن از زندانیان سیاسی جای تقدیر و تشکر دارد

00:14 - 11 بهمن 1402

روز سەشنبە ١٠ بهمن ١٤٠٢ خورشیدی، برخی از شهرهای کوردستان بە نشانە اعتراض بە اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی ٤ تن از زندانیان سیاسی؛ با اعتصاب و تعطیلی مغازەها و بازار انزجار و تنفر خود را ز رژیم ایران باری دیگر اعلام داشتند.
اعتراض مردم علیە حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی کە نشان از موضع و منش حق طلبانه مردم کوردستان علیە دیکتاتوری و خفقان رژیم جمهوری اسلامی ایران است و نشان از جامعەای پویا و زندە را در مبارزە حق طلبانە نشان می‌دهد.
رژیم جمهوری اسلامی ایران کە با اعدام این چهار زندانی سیاسی کورد و در پس آن صدور سزای حکم اعدام برای چند تن از فعالان سیاسی دیگر ملتمان بر این باور بود کە می‌تواند جامعە کوردستان را مجبور بە عقب‌نشینی و سکوت نماید، امروز برای باری دیگر این پیام قاطعانە تودەهای مردم کوردستان را دریافت کرد کە "تا یک کورد زندە باشد کوردستان هم پایدار و استوار خواهد ماند".
حزب دمکرات کوردستان ایران علیرغم محکوم نمودن این اقدامات جنایتکارانە اعدام مبارزان کوردستان؛ اعتصاب امروز شهرهای کوردستان جای بسی تقدیر و تشکر دارد و اطمینان دارد کە سیاست سرکوب رژیم ایران نخواهد توانست ارادەی حق طلبانە مبارزان کورد و فرزندان مبارز کورد بە زانو در آورد.
 
حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی
١٠ بهمن ١٤٠٢ خورشیدی