کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بلاتکلیفی مشکلات آب روستایی در" بۆکان"

14:02 - 25 فروردین 1400

عدم رفع مشکلات آب روستایی، اعتراض روستاییان شهرستان "بۆکان" را درپی داشته است.

روستای پرآب و کوهستانی "کانی‌ڕەش" ازجملە روستاهای شهرستان بۆکان است کە می‌تواند آب آشامیدنی تمامی روستاهای اطراف خود را تامین کند کە بدلیل بی توجهی رژیم اکنون این روستا خود نیز با بحران بی آبی مواجە شدە است.

سرچشمەهای طبیعی آب این روستا کاملا معدنی بودە کە از دوسال پیش مسئولان رژیم هیچگونە اقدامی برای بازسازی این چشمەها انجام ندادەاند.

تا کنون چندین بار مردم، شورا و دهیاری این روستا نارضایتی خود را بە بی توجهی مسئولان ادارە آب و فاضلاب شهرستان بۆکان اعلام کردند کە نە جوابی از مسئولان دریافت کردەاند و نە مشکل بی آبی آنها حل شدە است.

بی ‌توجهی روزانە مسئولان رژیم در شهر و روستاهای کوردستان نارضایتی مردم را در پی دارد و رژیم در مقابل ابتدایی‌ترین خواستەهای مردم سکوت می‌کند.