کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خطر انفجار مواد منفجرە در خضر زنده و نارضایتی شهروندان سنندجی + گفتگو

20:00 - 15 دی 1393

کوردستان میدیا: اخیرا ورود شهروندان به نظرگاه خضر زنده در دامنه کوه آبیدر بزرگ سنندج در تابلویی ممنوع اعلام شدە و این امر موجب اعتراض شهروندان شده است.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، در سمت راست میدان گاز سنندج در ابتدای تفریحگاه آبیدر بر روی دیواری مسیر نظرگاه حضرت خضر زنده مشخص شده است، پیشتر بازدیدکنندگان پیاده به این مکان زیارتی ــ باستانی می‌رفتند اما بعدها جاده‌ای تا قبل از ممنوعیت ورود به این مکان زیارتی ــ سیاحتی و تردد در محوطەی این مکان باستانی، رفت‌وآمد به نظرگاه خضر زنده را تا حدودی میسر می‌کرد.

تغییر کاربری مکان زیارتی ــ سیاحتی خضر زنده به میدان تیر پادگان

لشکر ٢٨ پیادە کردستان، طی نیمەی دوم آذرماه سال ١٣٩٣، با نصب تابلویی با عنوان میدان تیر پادگان، ورود شهروندان را به محوطەی نظرگاه خضر زنده ممنوع اعلام کرد.

10246.jpg

اعلام تغیرکاربری خضر زنده به میدان تیر پادگان و ممنوعیت ورود شهروندان به محوطەی نظرگاه خضر زنده که سالیان درازیست یک مکان گردشگری و تفریحی می‌باشد و اشارە به خطر انفجار گلوله و مواد منفجرە از سوی لشکر ٢٨ پیادە کردستان، باعث ایجاد نارضایتی و نگرانی شهروندان سنندجی بەویژە فعالین مدنی، فرهنگی و همچنین ورزشکاران شد.

یکی از کوهنوردان کرد اهل سنندج که بنا به اقتضای رشتەی ورزشی‌اش بیش از سایرین از خضر زنده بازدید کردە است، طی گفتگو با خبرگزاری ایسنا، این اقدام لشکر ٢٨ پیادە کردستان را بی‌احترامی به شهروندان سنندج عنوان کردە است.

این کوهنورد کرد در ادامه عنوان کردە بود که آسيب زدن به عظمت و شأن اين مکان و در وهلەی بعد کم‌رنگ کردن حضور شهروندان در این مکان و به تدريج از بين بردن آن برای نسل‌های آتی از جمله اصلی‌ترین اهداف رژیم ایران است.

با توجه به اینکه کوه آبیدر و نظرگاه خضر زنده، از مهمترین اماکن گردشگری شهر سنندج می‌باشد، تبدیل این مکان تفریحی به میدان تیر پادگان باعث کاهش شدید گردشگران سنندج خواهد شد.

علاوه بر مواردی که به آن‌ها اشارە شد، این میدان تیر پادگان از سوی لشکر ٢٨ پیادە کردستان با توجه فاصلەی کم با سکونتگاه‌های شهروندان کُرد، بدون درنظر گرفتن امنیت جانی شهروندان ساخته شده‌ است.

آژانس کردپا نیز طی گزارشی به نقل از یکی از شهروندان سنندجی گزارش دادە بود که علاوه بر صدای شلیک هنگام تیراندازی، پسماندها و زباله‌های این میدان تیر، به صورت غیراستاندارد در نزدیکی مکان‌های گردشگری نیز رهاسازی می‌شوند.

شهروندان کرد نظرگاه خضر زنده را خەیرەزنە می‌گویند.

وب‌سایت کردستان میدیا برای بررسی بیشتر این موضوع با جمال فتحی یکی از فعالان مدنی و فرهنگی شهر سنندج گفتگو کردە است.

متن گفتگو را بخوانید:
10248.jpg


کردستان میدیا: هدف رژیم ایران از اینکە در این مکان و در نزدیکی شهر سنندج (هم اکنون سکونتگاە مردم بە این مکان نزدیک شدە است) میدان تیر ساختە است، چیست؟

فتحی: این کار رژیم غیر از اینکە ترس و دلهرە در میان مردم شهر ایجاد می‌کند و از این طریق رعب و وحشت در میان مردم ایجاد می‌کند هیچ هدفی دیگر دربر ندارد، چرا که از ابتدا هدف رژیم این بودە است کە ترس و خفقان در جامعە ایران و علی الخصوص در کردستان بش استفاده از حکومت نظامی ایجاد کند.
کردستان میدیا: فکر می کنید چرا رژیم ایران و لشکر ٢٨ پیادە، خضر زندە را بعنوان میدان تیر انتخاب کردەاند؟

فتحی: خضر زندە یکی از مکانهای مقدس شهر سنندج است کە روزهای تعطیلی مردم برای تفریح و سیاحت و زیارت مناسبتهای مذهبی بە این مکان می روند. این رژیم کە در میان جامعە کردستان هیچ مشروعیت سیاسی و اجتماعی نداشتە و ندارد. از هر تجمعی احساس خطر می کند بە همین دلیل می خواهد مکانهای کوهپایە کوە آبیدر را بە مکانی نظامی تبدیل کند و دیگر بە دلیل نبود امنیت جانی کسی بە این مکانها نرود.
کردستان میدیا: این تلاشهای رژیم ایران، از سوی مردم و فعالان فرهنگی و محیط زیست نگرانی عمیقی ایجاد کردە است شما بە عنوان یک فعال مدنی و فرهنگی علت این نگرانی را به چه موضوعی مرتبط میدانید؟ فکر می‌کنید این خطری است برای مردم و همچنین مکان باستانی خضر زندە؟

فتحی: خضر زندە همچان کە عرض کردم مکانی مقدس برای مردم شهر سنندج و حومە است و رژیم همیشە سعی داشتە کە مکان و آثاری کە مردم کرد بە آن تعهد دارند؛ بی اهمیت جلوە دهد و بە اعتقادات آنان بی احترامی کند و طبق همین روال سیاست میکند؛ چرا که میدانید آبیدر از سوی مردم سنندج سمبول کردبودن و مقاومت است و در بسیاری از شعر شاعرانی میهن پرست و همچنین در مدت چند سال اخیر از سوی فعالان محیط زیست سنندج سعی وافری شدە برای پاک نگهداری آبیدر و خضر زندە و رژیم میخواهد این سمبول را از بین ببرد و آن را بە میدانی نظامی برای پادگان ارتش و سپاە پاسداران تبدیل کند.

10243.jpg


کردستان میدیا: آقای فتحی همچنانکە استحضار دارید، خضر زندە مکانی مقدس برای مردم شهر سنندج است آیا گمان می کنید کە رژیم ایران تلاش دارد تقدس این مکان را از بین ببرد؟

فتحی: بدون شک رژیم تنها بە منظور از بین بردن این تقدس و سمبلهای ملیست کە بدین شیوە بە این مکانها هجوم می کند، چون میدانید کە با شهید کردن فرزندی کرد هزاران فرزند دلیر و قهرمان دیگر بە میدان می آیند و برای همین تلاش دارد فشارهای خود را چند برابر کند.
کردستان میدیا: تبدیل میدان خضر زندە، نوعی بی احترامی بە مردم سنندن نیست (کوهنوردی از شهر سنندج این کار رژیم را بی حرمتی رژیم بە مردم شهر بیان کردە بود)؟

فتحی: در تمان جهان پادگان یا مکانهای نظامی از مکانهای سکونتی مردم فاصله دارد و فاصلەای مشخص دارند، اما رژیم اسلامی ایران بە منظور دسترسی بە مکانهایی کە اعتراضات مردمی در آنجا شروع می‌شوند و برای اینکه در سریعترین وقت و زمان آن را سرکوب کند تمامی نهادهای نظامی خود را در شهرهای کردستان در درون شهرها تاسیس کردە است.
هر چند این مکان کە اکنون پادگان لشکر ٢٨ کردستان در آن واقع شدە است در زمان رژیم سابق (شاە) تاسیس شدە است اما آن زمان شهر سنندج پیشرفت فیزیکی نداشتە و این پادگان خارج از شهر بود اما هم اکنون این پادگان در وسط شهر قرار دارد کە این عملی غیر انسانیست و بە خلاف کنوانسیون و قانونهانی بین المللی است و هم بی احترامی و در نظر نگرفتن حقوق ابتدایی هر فرد ساکن این شهر است. البته چند سال پیش قرار بود کە این پادگان بە مکانی دیگر انتقال یابد اما این اقدام در حد حرف باقی ماند.
کردستان میدیا: لشکر ٢٨ پیادە ادعا کردە کە این مکان (خضر زندە) جزو املاک لشکر ٢٨ پیادە است و این لشکر سند این زمینها را دارد نظر شما در این رابطە چیست؟

فتحی: خیر، پادگان در زمان رژیم پادشاهی از سوی این رژیم بە مثابە مکانی برای نهادهای نظامی غصب شدە و این مکان (خضر زندە و نزدیک پادگان لشکر ٢٨ کردستان) در اساس متعلق بە خانوادە شیخ الاسلامی و کشاورزان است کە این دو از خانوادەهای نامی شهر سنندج هستند و هم اکنون نیز در میان این دو خانوادە و پادگان کشمکش وجود دارد پس این مکان با زور غصب شدە و اگر مکانی بە اسم پادگان وجود داشتە باشد ساختگی است و با حکم حکومتی رژیم بە دست آوردەاند.
کردستان میدیا: سوال آخر، آیا فکر می کنید رژیم ایران با این کار و با این اهداف کە در نظر دارد می‌رسد؟ و این تلاش‌های رژیم تا چە اندازە موفق بودە است؟

فتحی: فکر نمی‌کنم این رژیم بدین شیوە بتواند ارادە مردم را تضعیف نماید بە این دلیل کە دیگر مردم با سیاستهای این رژیم آشنایی دارند، من فکر می‌کنم هیچ کس و هیچ دولتی تا حالا بە اندازە ملت کرد این رژیم و سیاستهایش را نشناختەاند چون در اساس و ریشە خود را دشمن ملت کرد معرفی کردە است. هر چند ملت کرد از سوی رژیم بسیار مورد هجوم و یورش قرار گرفتە است اما نتوانستە است آن را تسلیم نماید در حالی که برای از بین بردن احساس ملی کرد از هر شیوەای استفادە کردە است.
یکی از این شیوەها همچنان کە خود می‌دانید بر اساس روانشناسی فرد کرد انجام می‌گیرد که با طبیعت ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ رژیم میخواهد با از بین بردن طبیعت کردستان این ارتباط را قطع کند و روان فرد کرد را دچار آشفتگی کند و در این رابطە اقدام بە آتش زدن و از بین بردن تفرجگاههای طبیعی کردستان کردە است تا سیمای کردستان را از بین ببرد و جاذبە توریستی کردستان نابود شود.

10242.jpg