کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سهم دو استان ایلام و سنە در قدرت طی ٤٠ سال حاکمیت دیکتاتوری رژیم ایران صفر بودە است

13:47 - 20 خرداد 1400

بر اساس براوردی کە شدە است درصد مشارکت مردم در ادارە امور ادارای و سیاسی ایران دو استان "سنە و ایلام" کوردستان ایران، هیچ نقشی در قدرت نداشتەاند.

طبق این براورد  ٥٠ درصد قدرت سیاسی ایران در اختیار استان‌های مرکزی ایران، "اصفهان، کرمان، یزد، سمنان و قم" می‌باشد.

این چنین تقسیم قدرت تبعیض آمیزی منجر بە بەحاشیە راندنی ملیت‌‌های غیر فارس و بە ویژە کوردها شدە است.

در نتیجە این تبعض سیستماتیک، کوردستان و بلوچستان با وجود منابع گستردە انسانی و طبیعی بە سرزمین کولبران و سوختبران مبدل گشتەاند.

در سیستم سیاسی و اداری رژیم مرکزگرای ایران ملیت‌های غیرفارس هیچ نقشی در ادارە امور و تصمیمات سیاسی نداشتە و اگر هم کسی بە سمتی دست یافته است در راستای گفتمان حاکمان تهران است.