کوردستان میدیا

دوشنبه 24 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سیرک انتخابات، تکرار نمایش مضحک رژیم

18:28 - 6 خرداد 1400

ئالان خاس

ھمانطور ھمە ما می‌دانیم تمام سیستم‌ھای حکومتی چه دموکراتیک و چه دیکتاتوری نیاز به توجیه حاکمیت خود دارند کە آن مشروعیت بخشیدن به حکمرانی‌شان می‌باشد.

انتخابات بھترین راە برای کسب این  مشروعیت است و رژیم تروریستی و دیکتاتوری جمھوری اسلامی ایران ھم از این  قائدە مستثنی نیست. ھرچند رژیم ضد بشری جمھوری اسلامی بر اساس مانیفست وجودی خود مشروعیتش را از خدا دریافت میکند ولی ھمزمان برای تقیە کردن و فریب جھان از ترفند انتخابات ھم جھت کسب مشروعیت استفادە ابزاری و تاکتیکی میکند.

بھمین خاطر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت مهلت ثبت نام برای دلقک‌ھای دست نشاندە رژیم بە نام نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری رژیم تروریست اسلامی پایان یافت. گویا ۵۹۲ نفر برای آن ثبت نام کرده‌اند. قرار است نمایش مضحک انتخابات چهارگانه ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی همزمان در روز ۲۸ خرداد برگزار شوند.

این تروریستها به عنوان هفت گزینه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اعلام شدند:

سعید جلیلی، محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی.

اگرچه هدف رژیم از ادغام این چهار انتخابات در یک روز گرد آوردن گروه هایی از مردم در پای صندوقهای رأی برای خودنمایی و کسب مشروعیت درونی و بیرونی برای رژیم تروریستیش است.

اما تمام شواهد عینی نشان از آن دارد که بازار این نمایش مضحک انتخاباتی بسیار کسادتر از قبل خواهد بود. بایکوت این نمایش مضحک و تکراری از مدتها قبل از سوی ملت بزرگ کورد و ملت‌ھای تحت ستم و اقشار مختلف جامعە علنأ اعلام شده است.

سابقه انتخابات در حکومت جمهوری اسلامی تا کنون نشان داده که نتیجه انتخابات خارج از رأی مردم و از قبل در هسته مرکزی قدرت در گروھک تروریستی سپاه پاسداران و و سران نھاد نامشروع و دیکتاتوری تشخیص مصلحت نظام تعیین و مهندسی می شود و بازی انتخابات رقابتی فقط برای فریب و گردآوری گروه‌هایی از مردم در پای صندوق‌های رأی و تصویربرداری آن جھت تبلیغات و کسب مشروعیت و بە رخ کشیدن بوده تا رژیم آنرا به عنوان سند مشروعیت خود به نمایش بگذارد.

مهره‌های شاخص از میان کاندیداها همگی در زمره جنایتکاران شناخته شده برای ملت کورد و ملت‌ھای تحت ستم و اقشار مختلف مردم هستند. به احتمال زیاد با حضور کسی مثل رئیسی در لیست کاندیداها بسیاری از مهره‌های دیگر سپاه به نفع وی انصراف خواهند داد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.