کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شرکت نماینده حزب دمکرات در کنگرەی حزب سوسیالیست فرانسە

16:47 - 20 فروردین 1397

کوردستان میدیا: نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در هفتاد و هشتمین کنگرەی حزب سوسیالیست فرانسە شرکت نمود و تبریکات رهبری حزب را به رهبری جدید حزب سوسیالیست ابراز داشت.

براساس گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، بدنبال دعوت رسمی حزب سوسیالیست فرانسه، خسرو عبداللهی بە نمایندگی از دفتر روابط بین المللی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور، در هفتاد و هشتمین کنگرەی حزب مزبور شرکت نمود. کنگرە این حزب در روزهای ٧ و ٨ آوریل ٢٠١٨ در منطقەی اوبەرویلیە Auberviliers واقع در حومەی پاریس برگزار گردید.

در هفتاد و هشتمین کنگرە این حزب، علاوە بر نمایندگان فدراسیون‌های حزب سوسیالیست از سراسر فرانسە، حدود ٨٠ هیات نمایندگی احزاب و سازمان‌های خارجی از پنج قارەی جهان شرکت کردە بودند.

کار اصلی کنگرە عبارت از سروسامان دادن بە حزب سوسیالیست و جلوگیری از متلاشی شدن، بعد از شکست سنگین آن در انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٧ ، و نیز انتخاب یک رهبری جدید بود. برای انتخاب دبیر اول قبلا در روزهای ١٥ و ٢٩ مارس ٢٠١٨ اعضای حزب در سراسر فرانسە بە برنامەهای چهار نفر از نامزدهای مقام دبیر اولی حزب رای دادە بودند. آقای اولیویە فور Olivier Faure رئیس گروە نمایندگان حزب سوسیالیست در پارلمان فرانسە، کە با کسب ٤٨ درصد آرا مقام اول را بدست آوردە بود، در روز اول کار کنگرە از طرف نمایندگان کنگرە باتفاق آرا بە مقام دبیر اولی انتخاب گردید. بقیەی کار کنگرە بە مسائل و مشکلات اتحادیەی اروپا، پراکندگی نیروهای طیف‌های مختلف چپ در فرانسە، و انتخاب مسئولین ارگان‌های حزب سوسیالیست اختصاص یافتە بود.

نمایندەی حزب دمکرات کردستان ایران در حاشیەی دو روز کار کنگرە توانست با شماری از مسئولین هیات‌های خارجی و نیز دبیر اول جدید و مسئول جدید روابط بین‌المللی حزب سوسیالیست فرانسە دیدارهای کوتاهی بعمل آورد و تبریکات رهبری حزب دمکرات را بە رهبری جدید حزب سوسیالیست ابراز داشت.