کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری پیروزی ترامپ را بە وی تبریک گفت

15:06 - 22 آبان 1395

کوردستان میدیا: دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران طی نامەای خطاب بە دونالد ترامپ، پیروزی وی را در انتخابات آمریکا تبریک گفت.

متن نامە:

جناب ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا


پیروزی شما در پنجاه و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صمیمانه تبریک می‌گوییم، امیدواریم طی دوران ریاست جمهوری خود بتوانید خدمات ارزندەای را بە مردم آمریکا داشتە باشید و در استقرار صلح و آشتی در خاورمیانه از طریق تامین حقوق ملی ملت‌‌های تحت ستم منطقه و همچنین کوتاه کردن دست دولت‌های تروریست و دیکتاتورها در این بخش از جهان موثر واقع شوید.

ملت کرد در این منطقه بیش از یک قرن است کە در راه آزادی، برابری و حقوق ملی خود مبارزە می‌كند و در همین راستا حزب من، حزب دمکرات کردستان ایران نیز مدت ٧١ سال است علیە رژیم‌های دیکتاتور حاکم بر ایران در این کشور مبارزە و فعالیت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهە است که همە جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران بە ویژه در کردستان ایران را سرکوب می‌کند و طی این مدت هزاران نفر از کنشگران سیاسی و کادر و پیشمرگه‌های حزب متبوع من را اعدام و ترور کردە است.

هم اکنون این رژیم نە تنها مردم کرد و سایر ملیت‌های ایران را سرکوب می‌کند، بلکە سیطره قدرت و نفوذ خود را بە صورت کم‌سابقه‌ای در خاورمیانه گشترش دادە و پیوستە درصدد ناآرامی، آشوب و جنگ و ویرانی است. بە همین سبب باورداریم برای رسیدن بە صلح و ثبات در خاورمیانه باید قدرت این رژیم محدود شده و تحت فشار، حقوق اولیه و سیاسی ملیت‌‌های ایران و ملت کرد را بە رسمیت بشناسد.

امیدواریم با همکاری و همیاری ملت‌های منطقه بە ویژه ملت کرد در این راستا موفق باشید.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری

٢١ آبان‌ماه ١٣٩٥ خورشیدی
١١نوامبر ٢٠١٦ی میلادی