کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نماینده حزب دمکرات در آمریکا: نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند

16:42 - 2 خرداد 1396

کوردستان میدیا: نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا از تردید مقامات و سیاستمداران آمریکایی نسبت به حرکت‌های جدید خبر داد.

آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت کوردستان میدیا دیدگاه مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور در رابطه با مبارزات روژهلات را بازگو کرد.

متن این مصاحبه عیناً درپی می‌آید:

در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور دارید، دیدگاه آنها را در رابطه با مبارزات روژهلات و به ویژه راسان روژهلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


درواقع سیاستمداران و دیپلمات‌ها محافظەکارترین انسان‌ها هستند. اینها معمولاً طرفدار وضع موجود هستند و عموماً بە حرکت‌های جدید با تردید نزدیک می‌شوند و سعی می‌کنند اول بفهمند کە این حرکت تا چە حد می‌تواند بر روی پای خود بایستد و تا چە اندازە قدرت تغییر دادن وضع موجود را دارد. اینها وضع موجود را بهتر می‌شناسند و هرگونە حرکتی را برای تغییر در آن بە دیدە شک می‌نگرند مگر اینکە آن حرکت وضعیت را تغییر دادە و وضع موجود جدیدی درست نماید. آمریکایی‌ها بیش از بقیە این خصلت را دارا می‌باشند. یکی از شواهد این رویکرد این است کە آمریکایی‌ها تاکنون چندین سازمان را تروریستی دانستە‌اند اما بە محضی کە این سازمان‌ها توانستە‌اند بە وضع موجود جدید تبدیل شوند آمریکایی‌ها با آنها بە مذاکرە پرداختە‌اند. برای مدت‌های مدید درک عموم بر این بود کە ابرقدرت‌های جهان یک سری ارزش‌ها را دارا هستند کە از این ارزش‌ها در گوشەکنار دنیا حمایت می‌کنند. در واقع باید بگویم این استنباط تا زمانی درست است کە منافع اقتضا کند و تغییری در شرایط موجود دادە نشود. بە همین دلیل اینجا خیلی‌ها از تە قلب بە خاطر راسان خوشحال هستند و دوست دارند کە چنین حرکتی قدرت بگیرد اما نمی‌خواهند شبکە‌ای از روابط و منافعی را کە وضع موجود برای آنها بە ارمغان آوردە برای چیزی کە هنوز بە آن مطمئن نیستند هزینە کنند. در واقع چون این مقامات و سیاستمداران هنوز از ارادە راسخ ما آگاه نیستند و نمی‌توانند کە ارادە نیروی پیشمرگە حزب دمکرات دارای چە توانی است می‌خواهند با احتیاط با آن برخورد کنند. بە محض اینکە نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. و این مسئلە نە در گفتار و گفتگو کە کردار و عمل قابل نشان دادن است.

نظر تینک‌ تنک‌ها (اتاق‌های فکر آمریکا) در این باره چیست؟

ما با تینک تنک‌ها رابطە خوبی داریم. اخیراً موسسە هادسن کە یکی از مهمترین موسسەهای فکری و سیاستگذاری در آمریکا هست پنلی در خصوص حقوق اقلیت‌ها داشت کە حزب دمکرات در آن مشارکت داشت و بسیار مورد توجە قرار گرفت. خوب طبیعت کار تینک تنک‌ها در واقع چند بعدی است بە همین دلیل ما در آنجا فضای عمل خوبی داریم. اما بە هر حال چون این تینک تنک‌ها نیز بودجە خود را از دولت دریافت می‌کنند بە همین دلیل کار آنها نیز تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت است و عموماً سعی می‌کنند برای اینکە بودجە بیشتری دریافت کنند در حوزەهایی فعالیت کنند کە بیشتر مورد توجە دولت است.

تغییر محسوسی در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران و منطقه بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ مشاهده می‌کنید؟

فعلا این تغییر در حد گفتار مشهود است. باید دید کە نتیجە نشست‌های ترامپ در عربستان چگونە خواهد بود. واقعیت این است کە ترامپ علاقەمند است کمتر در حوزە امنیت خاورمیانە سرمایەگذاری کند و نقش بیشتری بە شرکای خود بدهد.

آنچە اما مشهود است مقامات ایران و علی‌الخصوص سپاه و خامنەای بشدت ترسیدە‌اند و بە اصطلاح ماست‌ها را کیسە کردە‌اند. مشاهدە می‌کنید کە از سر کار آمدن ترامپ تاکنون، هم کمتر شاهد موضعگیری‌های تند هستیم و هم کمتر سپاه برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مشکل ایجاد می‌کند.

دونالد ترامپ و پادشاه عربستان سعودی در نشست ریاض در سخنان خود به رژیم ایران حمله کردند به نظر شما شاهد تغییر در معادلات منطقه با در نظر گرفتن رابطه نوین میان آمریکا و عربستان علیه رژیم ایران هستیم؟

همچنان کە در پاسخ سوال قبل عرض کردم فشار لفظی افزایش پیدا کردە است. این حملە‌ها الزاماً بە معنی تشدید فشار بر ایران نیست. هدف اصلی عربستان پر کردن فاصلەای است کە در دوران اوباما میان عربستان و آمریکا بە وجود آمد. پیش کشیدن پای ایران در این ماجرا در واقع می‌تواند جهت توجیە این گرایش شدید عربستان و آمریکا برای این نزدیکی مجدد باشد. اما از سوی دیگر ایران در منطقە تبدیل بە یک مشکل اساسی برای عربستان و آمریکا شدە. ادارە آمریکا امروز نە از مفهوم رژیم چینج یا تغییر رژیم و نە از واژە بیهویر چینج یعنی تغییر رفتار استفادە نمی‌کنند. آنچە تاکنون از آمریکایی‌ها دیدەایم بیشتر مفهوم ایران کانتینمنت یا محدود کردن ایران است کە بیشتر ناظر بر مداخلات ایران در خاورمیانە است. بە همین دلیل آنچە بە احتمال زیاد خواهیم دید فشارهای محدودی برای عقب راندن ایران در منطقە و روبرو شدن با تهدیدهای منطقەای ایران خواهد بود. لذا نباید فکر کرد کە نشست عربستان مستقیماً بە یک رویارویی خواهد انجامید اما در عین حال نباید فکر کرد کە ایران مانند قبل می‌تواند بە راحتی بە دست اندازی‌های خود ادامە دهد.

برای اینکه ما بتوانیم در تغییر معادلات منطقه در راستای منافع مردم روژهلات مؤثر باشیم چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

ما تنها یک راه داریم و آن هم تقویت خودمان است. ما امروز در وضعیتی هستیم کە باید بە دور از هرگونه رویکرد احساسی در خود تغییر ایجاد کنیم، پیشمرگە مهمترین سرمایەای است کە ما داریم و باید سعی در تقویت کیفی و کمی این نیرو داشتە باشیم، همچنین باید تلاش کنیم کە هرم سنی رهبری خود را نسبتاً پایین بیاوریم، از ادبیات بروزتری در خطاب قرار دادن نسل جوان کردستان روژهلات بهرە گیریم و در ساختار و اندیشە سیاسی خود نوآوری‌هایی انجام دهیم.

همچنین نهادسازی برای ما مسئلە مهم دیگری است. در داخل ساختار حزب باید نهادهای سیاسی جدید بوجود بیاوریم کە نیازهای تشکیلاتی‌مان را برآوردە کنند و همچنین باید بە همراه احزاب کردستانی دیگر یک سری نهاد تاسیس بکنیم.

نهادهایی کە نه تنها بە ما اجازە بدهند منسجم‌تر حرکت بکنیم بلکە بتوانند هم بە عنوان یک آلترناتیو زندە حضور داشتە باشند و هم بتوانند در آیندە در ادارە کردستان از آنها استفادە شود. همچنین لازم است کە فعالیت میدیایی و سوشیال میدیایی خود را هم بە لحاظ کیفی و هم بە لحاظ کمی افزایش دهیم. لازم است تشکیلات خود را تقویت کنیم و آن را با مبانی تئوریک و بروز مسلح کنیم. آموزش در تمام این مسائل نقش اساسی را ایفا می‌کند. ما نه تنها باید خودمان را آموزش دهیم بلکە باید توان این را داشتە باشیم کە جامعە را نیز آموزش دهیم. تشکیلات ما باید بتواند بە طور غیر مستقیم شهروندان را آموزش دهد، پیشمرگەها وقتی در منطقە هستند و با مردم روبەرو می‌شوند باید توان آموزش مردم را داشتە باشند. اما چە آموزشی؟ خصلت این آموزش چگونە است و ما باید در چە زمینەای شهروندان را آموزش دهیم. برای جواب این سوال باید بگویم کە حزب دمکرات هیچگاه یک جریان صرفاً ناسیونالیست نبودە کە تنها بە احساسات ناسیونالیستی بسندە کند بلکە همانگونە کە دکتر قاسملو می‌گوید حزب دمکرات یک حزب آوانگارد و پیشرو است.

دکتر قاسملو همچین در تبیین این پیشرو بودن و این آوانگارد بودن می‌گوید کە این حزب نه تنها بر روی مسئلە ملی تأکید دارد بلکە مسائل اجتماعی را نیز خطاب قرار می‌دهد. بە همین دلیل ما نیاز داریم در خصوص مسائل اجتماعی مانند مسائل صنفی و کارگری، مسائل محیط زیستی و مسائل حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی خود را آموزش دادە و آگاهی شهروندان کرد در این زمینە را افزایش دهیم.