کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی - بخش پنجم

23:27 - 21 خرداد 1400

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی - بخش پنجم