کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی - بخش چهارم

23:13 - 20 خرداد 1400

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی - بخش چهارم