کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

با گذشت بیش از یک قرن از استبداد در ایران مبارزات ملت کرد برای رهایی راسختر شدە است (بیانیەی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در رابطە با سالروز پیروزی انقلاب ١٣٥٧)

13:21 - 21 بهمن 1401

مردم مبارز و بپاخاسته‌ی کردستان!

ملیت‌های تحت ستم و هم‌میهنان گرامی!

انقلاب بهمن ١٣٥٧ خورشیدی، قیام درد و رنج و اعتراضات انباشتە شدەی خلق‌های ایران علیه دیکتاتوری ستم‌شاهی و تداوم فرایند مبارزە برای تحقق آزادی، حق‌طلبی، دمکراسی و رهایی از چنگ دیکتاتوری بود.

تجربەی تاریخی نیم قرن استبداد سلطنت پهلوی با برساختن دولت-ملت ایرانی در بستر نظم "ترس مطلق جهان شرق" که بر مبنای انكار وجود و سلب اراده‌ ملیتهای غیرفارس و در امتداد آن حذف فیزیکی آنها بنا نهادە شدە بود، منطقا با تمرکز قدرت در تمامی حوزەهای سیاست و اقتصاد بە واسطەی تاسیس تک حزب حکومتی، و در عین حال سرکوب نظامی "دیگری"،  دستاوردی جز بازتولید سیکل خشونت عریان و انکار/تحریف همەجانبەی دیگر هویتهای ملی و جنبشهای آزادیخواهی را در پی نداشت و پیشاپیش عرصەی اجتماعی را بە حیات فاقد امر سیاسی سوق داد. اما با تداوم این رویکرد، از سویی تضادهای گفتمانی ناسیونالیزم تمامی‌خواه ایرانی کە همزمانی خواستگاه دینی و اسطورەای را در سر داشت، و از سوی دیگر مقاومت ملیتها با سرکوب محض حکومتی، شکاف طبقاتی و تبعیض ها ... مواجه بود، حیات سیاسی دستگاه استبداد را بە نقطەی پایانی رساند.

کردستان کە تجربەی تاریخ سیاسی پیش و پس از آغاز استبداد پهلوی را داشت، و با تاسیس جمهوری کردستان در مهاباد حافظەی جمعی سوژەی کردستانی را هم در مقام نظر و هم در مقام عمل توسعە بخشیدە بود، هموارە در فرایند سرکوب و مقاومت بە مثابە امری ناهمخوان بر پیکر نظم برساختەی استبداد نوین جمهوری اسلامی باقی ماند و هیچگاە از چرخەی مبارزەی هویت‌خواهانە بازنماند. این ویژگی برگرفتە از تاریخ اجتماعی-سیاسی، مهمترین عامل موثر حضور پررنگ کردستان در انقلاب 57 بود، بە همین دلیل در فاصلەای بسیار کوتاه مجددا بیشینەی جامعەی کردستان زیر نظر احزاب سیاسی کردی سازماندهی شد و در عرصەی عمومی نقش برجستەای ایفا کرد. عاملیت زیست-سیاست کردستان و بافت فرهنگ مبارزەی سیاسی برخاستە و سلطە فرهنگ دمکراسی و تکثرگرا مشخصەهای مهم بودند کە از آن دورەی تاریخی تاکنون همچنان در صحنە بودە است.

در نبود تجربەهای همسان یا مشابه و در شرایط ضعف و افول مدرنیسم در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعە و سلطە سنتگرایی دینی، انقلاب 57 کە از درون شکاف هویتهای ملی، طبقاتی، جنسیتی و ... برخاستە بود، از سوی گفتمان دینی کە تاریخا در مبارزە با مدرنیسم بود توانست با اتکا بە مذهب و برجستە شدن سنت بزرگترین پتانسیل بسیج تودەها با توسل بە پیشروی سنت و با عوامفریبی موج سواری نمودە و پتانسیل جنبش ضد استبدای را مصادرە نماید. توهم و تصور کاذب از عدالت اجتماعی و سیاسی از سوی نهاد حکومتی دین و جا زدن مبارزە با پیشرفتهای بشری و مدرنیسم بە عنوان مبارزە با امپریالیسم آنچنان فریبندە بود کە حتی در اوایل بخشی از جریانهای غیردینی و حتی ضددینی را نیز در یک جبهە قرار داد. اما این پارادوکس درونی حکومت دینی و مدافعان انقلاب اسلامی در همان غروب انقلاب در گسترەی سیاسی کردستان عیان بود بنابراین از همان ابتدا با مخالفت واضح و بایکوت رفراندوم آری یا نە ـی جمهوری اسلامی، آغاز دورەای جدید از استبداد در قالب استبداد دینی را اعلام کرد. این تغییر رژیم استبدادی در محتوا و فرم، سوای اختلافات، اشتراکاتی نیز داشتند. زبان فارسی و انکار زبان‌های دیگر باستانگرایی کە از ارکان بنیادین دولت-ملت ایرانی در دورەی دیکتاتوری سلطنت بودند، دیکتاتوری جدید دینی جمهوری اسلامی نظم ولایت فقیە را نیز بە این ارکان اضافە نمود. از آنجایی کە مبارزات کردستان در بنیان خود سکولار، دمکراسی خواە بودە و علیە هرگونە اشغالگری سرزمینی، نظام سلطە، هویت تحمیلی و علیە ستم ملی شکل گرفتە بود، از سوی هر دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی با فرم و محتوای مشابە مواجه شد.

اکنون که نزدیک بە یک قرن از هر دو دورەی استبداد ایران میگذرد، همچنان سیاستهای سرکوب و حذف با شدت روزافزون و وسعت بیشتر ادامە دارد، در مقابل کردستان نیز در مسیر تاریخ مبارزە و رهایی راسختر شدە است. در موج جدید مبارزات کە از آن بە انقلاب "ژینا-مهسا" با شعار "زن، زندگی، آزادی" نام بردە میشود، نمود چندین بارەی اعتصاب و اعتراض عمومی در کردستان بنا بر فراخوان احزاب، همپوشانی و همسانی جامعە و احزاب سیاسی کردستان را بیش از پیش آشکارتر نمودە، و علیرغم سکوت و سیاستهای استعماری و انحصارگرانە رسانەای موجود، حقیقت انسجام زیست سیاسی-اجتماعی را بە عرصەی داخلی و خارجی تبیین کردە است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در آستانەی ٢٢ بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب مردم ایران علیه دیکتاتوری وقت، یک بار دیگر شعارها و اهداف برحق و دمکراتیک برآمدە از این انقلاب یعنی آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، برابری جنسیتی و حقوق ملی ملیت‌های ایران را بە همگان یادآور شدە و بر این حقیقت تاکید می نماید کە تا هنگام تحقق این اهداف، همبستگی و مبارزە و پیکار بی‌امان کلیەی ملیت‌های ایران بە ویژه‌ انقلاب باشكوه‌ ژینا برای تحقق آنها استمرار خواهد یافت و دوشادوش نیروهای سیاسی و دموکراسی‌خواه سرتاسر ایران بە مبارزە در راه تحقق این اهداف والا ادامە خواهیم داد.

پیروز باد مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری و ظلم و ارتجاع

پیروز باد مبارزات حق طلبانەی خلق کرد در راه تحقق آرمان‌های سیاسی و ملی

سرنگون باد رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی

زن، زندگی، آزادی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢١ بهمن ١٤٠١