کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام ویژەی مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران

22:17 - 16 اسفند 1401

مصطفی هجری مسئول مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران با انتشار پیامی ضمن اشارە بە اهمیت و لزوم اتحاد و همبستگی بیشتر میان نیروهای سیاسی و آحاد مردم کردستان تاکید کرد تا زمانی کە تکیە ما بر حمایت و پشتیبانی مردم کردستان، و اتحاد و همبستگی ما یگانە سنگر مبارزاتیمان باشد، هرگز دچار تشتت و سرگردانی نخواهیم شد.

متن پیام ایشان بە شرح زیر است:

هم میهنان عزیز!

مردم مبارز کوردستان!

کردستان ایران در حال گذار از برهە زمانی حساسی است. از سویی با تمایت‌خواهی و اشغالگری جمهوری اسلامی رو بە رو است و از سوی دیگر با مخاطرە تلاشها برای بنای مجدد استبداد، انحصارطلبی و اشغالگری در آیندە ایران در ستیز است. از این رو آنچە در وضعیت کنونی می‌تواند تضمین کنندە امنیت و آسایش و پیروزی نهایی ما باشد چیزی نیست جز اتحاد، همبستگی، اتفاق نظر و تفاهم مردم کردستان و نیروهای سیاسی آن.

آنچە پس از شهادت ژینا تا بە امروز موجب شکوە جامعە و اعتلای سرزمین کردستان شدە است، وحدت و همبستگی مردم کرد و نیروهای مبارز آن بودە است. اما این همبستگی بدون چالش نبودە است. از سویی رژیم اسلامی و از دگر سوی هواخواهان تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی در خارج بە طور مداوم تلاش کردەاند اعتبار و هیبت این اتحاد و همبستگی را خدشەدار، سنگر کوردستان را سست و لرزان و در نهایت مردم کردستان را دچار ناامیدی سازند.

اختلاف نظر و دیدگاه در کردستان مسالەای رایج و عادی است و نشانەای برجستە از وجود جامعەای پویا و زندە است. اما وجە ممیزە اختلاف نظر و مسائل ملی این است کە بایستی همگان پایبند اصول و خطوط بنیادین ملی باشند. اصول و خطوطی کە در تضمین امنیت هویتی و چهارچوب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم کرد از ایلام و کرمانشاه تا شمال کردستان ایران انعکاس می یابند.

ما اعتقاد عمیق و راسخ خود را بە جنبش رهایی بخش کردستان و وسعت جغرافیایی-سیاسی کردستان ایران و حقوق بنیادین مردم کرد ابراز داشتە و هیچ تردیدی در این بارە بە خود راه نمی‌دهیم. بە همین دلیل لازم نیست خود و جامعە کردستان در رابطە با این موضوعات هیچ ترسی بە دل راه دهیم، زیرا ما هموارە این آمادگی را داشتەایم کە بە سوی مرحلەای گام برداریم کە در آن اتحادی آرزومندانە بنیادی برای ایران آیندە باشد؛ ایرانی کە در آن حقوق کردها تضمین شدە باشد. دور از ذهن است هیچ کس در کردستان مخالف چنین حق و حقوقی باشد، بلکە این هواداران تمامیت خواهی و انحصارطلبی هستند کە می خواهند چنان بنمایانند کە می توانند صفوف اتحاد و همبستگی مردم کورد را از هم بگسلند.

در نهایت با آگاهی از مسئولیت خود بر این نکتە تاکید می‌نمایم کە تا زمانی کە تکیە ما بر حمایت و پشتیبانی مردم مبارز کرد و اتحاد و همبستگی یگانە سنگر مبارزاتی­مان در آیندە باشد، هرگز دچار تشتت و سرگردانی نخواهیم شد، چرا کە ما بر این باوریم احزاب سیاسی ابزارهایی سیاسی برای دستیابی بە مطالبات و حقوق ملی هستند و نە اینکە از میهن برای احزاب مایە بگذاریم. از این رو، لازم است همە توان خود را بە کار گیریم کە در حد و قوارە خواستها و مطالبات هم میهنان و نمایندەای شایستە برای آنان باشیم. تجارب کردستان عراق، کردستان سوریە و کردستان ترکیە درس های گرانبهایی بە ما آموختەاند مبنی بر اینکە اگر متحد و همصدا باشیم در نهایت کردستان جایگاه و سیادت خود را بە دست خواهد آورد و برعکس چنانچە متفرق و پراکندە باشیم سرنوشتی جز اشغال و از دست دادن میهنمان نخواهیم داشت.

از این رو:

از همە مردم کردستان و بە ویژە اعضاء و هواداران احزاب و جریانات سیاسی خواستارم قلم، گفتار و رفتار خود را هم در خدمت وحدت و اتحاد داخلی کردستان و هم همبستگی با ایرانیان بە کار گیرند. بدون شک اکنون بیش از پیش نیازمند چنان اتحاد و همبستگی ای هستیم. همچنین از مردم عزیز کرد در داخل و خارج از کردستان ایران خواستارم خود را برای نوروز پیش رو مهیا سازند. در همین راستا از "جامانە"پوشان و فرزندان "خاکی"پوش کردستان ، پیشاهنگان و پرچمداران و مبارزان حماسە کرمانشاه و در نهایت همە مردم کرد خواستارم نوروز امسال را بە نوروز مبارزە و مقاومت بە منظور مستحکم نمودن سنگر اتحاد و همبستگی ملی تبدیل کنند.

یگانە سنگر امنیت و آسایش و پیروزی ما کردستان است و کردستان نیز خواهد ماند تا بە همگان یادآور شویم کە کرد و مبارزات کردها جاودانە است: "کەس نەڵێ کورد مردوە، کورد زیندووە."

مصطفی هجری

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

١٦ اسفند ١٤٠١