کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اطلاعیەی خبری/ رهبری حزب دموکرات: اتحاد و همکاری اپوزیسیون پیش‌شرط گذار از جمهوری اسلامی است

20:41 - 23 بهمن 1402

اطلاعیەی خبری

رهبری حزب دموکرات: اتحاد و همکاری اپوزیسیون پیش‌شرط گذار از جمهوری اسلامی است

 

در تازەترین نشست رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن تاکید بر لزوم همصدایی و اتحاد بیشتر احزاب و جریانات سیاسی کوردستان و همکاری عملی اپوزیسیون سراسری با هدف گذار از جمهوری اسلامی ایران، این مسئلە مطرح شد کە سرنگونی جمهوری اسلامی و بنیان‌نهادن ایرانی باثبات در آیندە، در گرو مشارکت و تقسیم دموکراتیک قدرت، تامین آزادی‌ها، برابری و حقوق همەی تنوعات این کشور است.

این نشست رهبری کە با شرکت اکثریت اعضای رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد، بررسی وضعیت سیاسی ایران و یافتن راە‌حل‌هایی برای جنبش حق‌طلبانە کورد در کوردستان ایران را در دستور کار خود قرار دادە بود. نشست رهبری حزب با ادای احترام بە شهیدان کورد و کوردستان آغاز شد و سپس کاک مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات بە ارائەی تحلیل و ارزیابی سیاسی مرکز اجرایی حزب را در خصوص تغییرات منطقە، ایران و کوردستان پرداخت. سپس، اعضای رهبری هر کدام نظر و دیدگاە خود را نسبت بە گزارش سیاسی مرکز اجرایی حزب بیان کردە و نهایتا مرکز اجرایی حزب را مامور انجام مجموعە اقداماتی را در این بارە کرد.

رهبری حزب دموکرات در این نشست همچنین با اشارە بە جنگ و بحرانی کە از چند ماە پیش در خاورمیانە و در پی حملە حماس بە اهدافی در خاک اسرائیل و نتیجتا واکنش جدی اسرائیل بە باریکە غزە شروع شد و اکنون با دخالت گروەهای وابستە رژیم و حملە بە اسرائیل و منافع آمریکا در کشورهای منطقە گسترش یافتە است؛ جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی تشدید بحران‌ها و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقە دانست. رهبری حزب دموکرات تاکید کرد کە تنها چیزی کە برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ندارد کشتەشدن و قربانی گشتن مردم بی‌دفاع و ویرانی‌های بجای ماندە از جنگ غزە است، بلکە آنچە برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است ایجاد بحران سیاسی و امنیتی در منطقە با هدف حفظ حاکمیت خود و گذار از بحران‌های داخلی ایران است کە گریبان رژیم را گرفتە است.

یکی دیگر از موضوعاتی کە در نشست رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران مطرح شد، سالروز انقلاب ٢٢ بهمن سال ٥٧ و ٤٥ سالگی جمهوری اسلامی بود. نشست رهبری حزب دموکرات بر این باور بود کە مردم ایران خواستار دموکراسی، گشایش سیاسی و عدالت اجتماعی بود و برای آن انقلاب کردند تا بلکە خط بطلانی بر استبداد سیاسی بزنند و حقوق مدنی و دموکراتیک و آزادی‌هایشان تامین شود. اما پس از ٤٥ سال آنچە تغییر کرد تنها تبدیل نظام "شاهنشاهی" بە "ولی فقیهـ" بود و در سایە حاکمیت جمهوری اسلامی مردم بیش از پیش در بحران‌‌های سیاسی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، سرکوب و نقض حقوق ابتدایی گرفتار آمدەاند. بحران و آسیب‌های اجتماعی تلنبار شدەای کە دەها سال است زندگی را بر مردم سخت کردە، اما جمهوری اسلامی بەجای اهمیت دادن بە مردم و توجە بە مطالبات و خواست آن‌ها، تاکنون صدها میلیارد دلار از ثروت کشور را برای پیشبرد سیاست‌های مداخلەجویانە و بحران‌زای خود در منطقە، مسلح کردن میلیشیاها و جنگ نیابتی و ایدئولوژی و هژمون سیاسی خود هدر دادە است. حالا و در آغاز ٤٦ سالە حاکمیتش از سوی جامعە جهانی بەعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی و عامل بی‌ثباتی منطقە و جهان معرفی شدە و در داخل کشور نیز کترین مشروعیت سیاسی را داراست و تنها با استفادە از اسلحە و سرکوب توانستە حاکمیت و هیمنە خود حکمرانی خود را نگە دارد.

نشست رهبری حزب دموکرات نسبت بە انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان کە اسفند ماە سال جاری برگزار می‌شود، بر این باور است کە جریان اعتراضات یک دە گذشتە بەویژە پس از انقلاب ژینا (ژن، ژیان، ئازادی)، مردم تماما سرنوشت و مسیر خود را با رژیم جدا کردە و برگزاری سناریو انتخابات نەتنها نمی‌تواند نشان‌ از عادی بودن فضای جامعە و شرعیت بخشیدن بە رژیم سرکوبگر باشد، بلکە مطمئنا بە فرصتی دیگر برای تدام مبارزە حق‌طلبانە ملل ایرانی و گفتن "نە" دیگری بە این رژیم تبدیل خواهد شد.

رهبری حزب دموکرات همچنین تداوم مبارزە مدنی و هوشیاری و بلوغ جامعە کوردستان را کە در دو ماە گذشتە و در سە مناسبت مختلف خود را بە بهترین نحو جلوە داد را ارج نهاد. ضرورت اتحاد و همکاری عملی اپوزیسیون برای گذار از جمهوری اسلامی چند موضوع دیگری بودند کە دراین نشست رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران بە آن‌ها پرداخت.

نشست رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران پس از بحث و گفتگوی مجموعەای از مسائل داخلی و درون تشکیلاتی حزب و کسب نظر و رای اعضای رهبری بە کارهای خود خاتمە داد.

 

                                 حزب دموکرات کوردستان ایران

                                         مرکز اجرایی