کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

67 سال مبارزه آزادی خواهانه حزب دمکرات کردستان ایران

16:36 - 11 مرداد 1391