کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اتحادیە زنان دمکرات کشتارهای اخیر سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

12:00 - 12 اسفند 1399

اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران کشتارهای اخیر شهروندان بلوچ را با صدور بیانیەای محکوم و از نهادهای حقوق بشری و بین المللی خواست تا با محکومیت این جنایات رژیم، مانع ادامە این کشتارها شوند.

متن بیانیە این چنین است:

جمهوری اسلامی باری دیگر و بەمانند همیشە اقدام بە کشتار مردم کردە و اینبار خواهران و برادران بلوچمان را آماج گلولە و آتش مستقیم قرار دادە، سرکوب و کشتار مردمی کە تامین معیشت زندگی، اجبار "سوختبری" را بە آنان تحمیل و در این راە چە بسا جان و مالشان را میستاند.

ملت محروم و بەحاشیەراندە بلوچ ازجملە ملیت‌های تحت ستم جمهوری اسلامی هستند کە سهم آنان از منابع و ثروت ایران بەمانند دیگر ملیتها فقر و بیکاریست و گذران زندگی از راە اجبار "سوختبری" نیز بە شناسە زندگی این مردم تبدیل شدە است.

"سوختبری" در بلوچستان بەمانند "کولبری" در کردستان بە تنها راە و اجباری برای امرار معاش تبدیل شدە و جان‌های بسیاری را نیز گرفتە است.

در روزهای اخیر، موجی از اعتراض و بیزاری شهروندان بلوچ،  بە ادامە کشتار گروهی سوختبران بە وقوع پیویست کە جمهوری اسلامی اینبار نیز بجای حل مشکلات این مردم بە حاشیەراندە و محروم و احقاق حقوقشان، جواب آنان را با خون و گلولە داد و گزارشها حاکی از کشتەشدن دەها شهروند بلوچ است.

اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران، ضمن محکوم کردن این جنایت، ستم مضاعف و کشتار مردم ملیتهای متشکل ایران کە بە ویژە کە طی هفتەهای اخیر خواهران و برادران بلوچمان را مورد هدف مستقیم قرار دادە، خواهان اقدام فوری و عملی نهادهای حقوق بشری و بین المللی در محکومیت و پاسخگوکردن جمهوری اسلامی بە جنایت ٤٢ سالە علیە این ملیت‌هاست.

اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران

١مارس ٢٠٢١ میلادی

١١اسفند ١٣٩٩ شمسی