کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات: پرچم مبارزە حزب صادق شرفکندی همچنان در اهتزاز است

12:32 - 25 شهریور 1398

کوردستان میدیا: شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت بیست و هفتمین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش بیانیه‌ای را منتشر کرد.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیەی شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت بیست و هفتمین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش

هم‌میهنان گرامی!

بیست و هفت سال از ترور ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ میلادی (٢٦شهریور١٣٧١) سپری می‌شود، روزی کە دکتر صادق شرفکندی، دبیر کل وقت حزب دمکرات کوردستان ایران و همراهانش کاک فتاح عبدلی، نمایندەی حزب در خارج از کشور، کاک همایون اردلان، نمایندەی حزب در آلمان و کاک نوری دهکردی، فعال سیاسی شناختە شدەی عضو اپوزیسیون، در شهر برلین آلمان هدف حملەی یک تیم تروریستی جمهوری اسلامی قرار گرفتە و بە شهادت رسیدند.

دکتر شرفکندی و همراهانش کە پس از اندک زمانی از شرکت در کنگرەی انترناسیونال سوسیالیست، بە منظور دیدار و تبادل نظر با شماری از فعالان اپوزیسیون ایرانی، در رستوران میکونوس گرد هم آمدە بودند، هدف حملەی تروریست‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دادگاە برلین کە بعدها بە عنوان "دادگاە میکونوس " شناختە شد، در مورخەی ١٠ آوریل ١٩٩٧ میلادی (٢١ فروردین ١٣٧٦) حکم خود را در رابطە با ترور دکتر شرفکندی و همراهانش صادر نمود.

بە موجب حکم مزبور، دادگاە صریحا رهبران جمهوری اسلامی را در بالاترین ردەهای حکومت (علی خامنەی رهبر رژیم، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت و وزرای خارجە و اطلاعات و فرماندەی سپاە پاسداران رژیم اسلامی) بە عنوان آمران این ترور دهشتناک معرفی نمودە و احکام حبس برای عاملان این ترور صادر نمود.

افشای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در دادگاە مستقل یک کشور دمکراتیک، سبب رسوایی رژیم ایران بە عنوان حکومتی کە علنا از ترور و تروریسم بە عنوان وسیلەای  برای دستیابی بە مقاصد سیاسی استفادە می کند، شد.

جمهوری اسلامی از ترور دکتر صادق شرفکندی، دو هدف عمدە را تعقیب می‌کرد:

نخست، جمهوری اسلامی از همان بدو تاسیس خود مبنای سیاست رسمی خود را بر قتل و حذف و ترور شخصیت‌ها و رهبران اپوزیسیون قرار دادە و طی این مدت شمار چشمگیری از اعضای اپوزیسیون قربانی تروریسم دولتی این رژیم شدەاند.

دومین هدف عمدەی این جنایت برمی‌گردد بە نقش تعیین کنندەی دکتر شرفکندی پس از ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در شهر وین اتریش در مورخەی سیزدهم ژوئیەی ١٩٨٩ میلادی بە دست تروریست‌های جمهوری اسلامی.

رژیم جمهوری اسلامی بە این امید دکتر عبدالرحمان قاسملو را ترور نمود کە با ترور این رهبر نام‌آور، حزب دمکرات کوردستان ایران بە زانو در خواهد آمد، مردم کردستان دچار یأس و ناامیدی خواهند شد و جنبش ملی کورد در کوردستان ایران شکست خوردە و بە پایان خواهد رسید.

لیکن این خواب جمهوری اسلامی تحقق نیافت! پس از جنایت وین، رهبری حزب دمکرات بە کف با کفایت صادق شرفکندی مبارز و شایستە سپردە شد و ایشان با توانایی و  شجاعتی  کم نظیر و با همکاری مجدانەی رفقای حزبی، سیاست و راە دکتر قاسملو را در داخل و خارج از حزب، ادامە داد و بدین ترتیب، دشمن را مأیوس و سرخوردە و خشمناک نمود.

از همین رو بود کە رژیم جمهوری اسلامی بە چیدن توطئەی ترور دکتر صادق شرفکندی پرداخت.

رژیم استبدادی جمهوری اسلامی غافل از آن بود کە رهبر فرهیختە دکتر عبدالرحمان قاسملو حزبی دمکراتیک و مبارز از خود بە جای نهادە بود کە بە قول خود ایشان اگر بخشی از رهبری حزب نیز بە شهادت برسد، حزب همچنان پابرجا خواهد ماند و بە مبارزە ادامە خواهد داد.

رویدادهای بعدی، درستی این پیش بینی دکتر قاسملو را بە ا‌ثبات رساندند.

بدون تردید، با شهادت دکتر صادق شرفکندی و یارانش، ضربەی سنگینی بر پیکر حزب دمکرات کوردستان ایران و جنبش رهایی بخش ملت کورد وارد آمد، لیکن جمهوری اسلامی نتوانست بە مقاصد و آرزوهایش جامەی عمل بپوشاند. حزب دمکرات درپی ترور میکونوس نیز دچار تزلزل و شکست و ناامیدی نشد و از پای ننشست.

امروز شاهد آن هستیم کە پرچم مبارزە حزب صادق شرفکندی همچنان در اهتزاز است و کادرها و پیشمرگەها و اعضا و هواداران حزب در راە تحقق آرمان‌ها و اهداف والای قاسملو و شرفکندی بدون هیچ گونە تردید و دو دلی، با عزمی راسخ و روحیەای پولادین بە مبارزە ادامە می‌دهند.

امسال در شرایطی یاد شهیدان برلین را گرامی داشتە و مبارزات و فداکاری‌های آنان را ارج می‌نهیم کە جمهوری اسلامی بر ا‌ثر تداوم سیاست سرکوب و تبعیض و نقض ابتدائی‌ترین حقوق و آزادی‌های ملیت‌های ایران در داخل کشور و همچنین اصرار این رژیم بر تداوم سیاست فتنەانگیزی و گسترش تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقە، ایران را بە ورطەی بحران‌های عدیدەی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیق و گستردە کشاندە کە در چهل سال گذشتە بی‌سابقە بودەاند.

گرانی سرسام آور و روزانە، بیکاری، فقر و سرکوب و دیکتاتوری، اختلاس و دزدی و فساد گستردە و سیستماتیک حکومتی، رواج مواد مخدر...، منجر بە نارضایتی گستردەی تودەهای مردم و اقشار و طبقات مختلف از هیئت حاکمە گردیدە و جامعەی ایران را بە مرز انفجار رساندە است.

رژیم برای حل هیچ کدام از این بحران‌ها، برنامە و راهکار مناسبی ندارد و برای هیچ کدام از مطالبات بر حق شهروندان نیز پاسخی بجز سرکوب، زندان و اعدام  مردم بە جان آمدە نداشتە است.

رژیم، بانی این بحران‌ها و مشکلات طاقت فرسای مردم را دشمنان خارجی و تحریم‌های اقتصادی قلمداد نمودە است.

این در حالیست کە تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی خود نتیجەی سیاست‌ها و اقدامات خود رژیم در عرصەی بین‌المللی بودە است.

در رابطە با ملیت‌های تحت ستم، نە تنها هیچ تحول مثبتی بە نفع آنان در سیاست‌های رژیم مشاهدە نمی‌شود، بلکە جمهوری اسلامی با خشونت  بسی بیشتر از گذشتە بە نقض حقوق سیاسی و فرهنگی آنان ادامە دادە و هر روز بە بهانەای، سیاست یکسان سازی و استحالەی هویتی ملیت‌های غیر فارس را دنبال می‌نماید.

بە عنوان تازەترین اقدام رژیم علیە ملیت‌های تحت ستم ایران، می‌توان بە طرح "خود بسندگی زبان فارسی" و ممنوعیت لباس کوردی و تحمیل لباس رسمی بە کودکان کورد و سایر ملیت‌های تحت ستم اشارە نمود.

هم‌میهنان گرامی!

رژیم با از دست دادن مشروعیت اعتماد بە نفس خود را نیز از دست دادە و حتی از سایەی خویش نیز در هراس است و در برابر عادی‌ترین حرکات و کوچکترین خواست صنفی شهروندان، بە دنبال کشف توطئە و دست داشتن دشمن می‌باشد و بە سرکوب و اعمال خشونت روی می‌آورد:

کشتار کولبران کورد کە رژیم هیچ راهی برای امرار معاش آنان باقی نگذاشتە است، فعالان محیط زیست، زنان برابری خواە و مخالف تبعیض جنسیتی، آموزگاران و کارگرانی را کە خواهان حقوق معوقە خویش می‌باشند، مالباختگان و... کە ارتباطی هم بە سیاست ندارند، از سوی رژیم وحشت‌زدە و مستأصل، بە جاسوسی برای دول بیگانە متهم شدە و بازداشت و زندانی می‌شوند.

علیرغم همە این‌ها، هراس مردم از حکومت نیز روز بە روز بیشتر فرو می‌ریزد و دستگیری، حبس و شکنجە تبدیل بە بخشی از زندگی روزمرەی آنان شدە است. یک روز خبر حبس امضا کنندگان نامەی سرگشادە بە خامنەای منتشر می‌شود، روز بعد گروە دیگری از زنان و مردان تحول خواه در نامەای سرگشادەی دیگر خواستار استعفای خامنەای و تغییر قانون اساسی ایران می‌شوند و این روند همچنان ادامە دارد.

ما بە عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران حمایت خود را از کلیەی اقشار و جریاناتی کە خواستار تأمین حقوق و آزادی‎هایشان هستند و در برابر دیکتاتوری جمهوری اسلامی بە مقاومت برمی‌خیزند، اعلام می‌نماییم.

هم‌میهنان گرامی!

دکتر شرفکندی در حالیکە سرگرم گفتگو و تبادل نظر با تنی چند از شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی در رابطە با شیوەی همکاری و اتحاد در مسیر مبارزە بودند، بە شهادت رسید.

این ضرورت، هم اینک و پس از گذشت بیش از ٢٧ سال همچنان باقی است و تشتت و پراکندگی و فقدان یک اپوزسیون دمکراتیک و متحد و منسجم را می‌توان موردی به نفع رژیم جمهوری اسلامی و بقای آن و نقطەی ضعف و آسیب‌پذیری برای آزادیخواهان ایرانی در مقابل استبداد مذهبی جمهوری اسلامی تلقی نمود.

تنها راە نجات از حاکمیت ترور و استبداد جمهوری اسلامی، تداوم و گسترش مبارزە در عرصەی ایران و کردستان از هر طریق ممکن و مناسب متکی بر اتحاد و انسجام کامل است.

درود بر روان پاک دکتر صادق شرفکندی و یارانش کاک فتاح عبدلی، کاک همایون اردلان و کاک نوری دهکردی  و تمامی شهدای راە آزادی و رهایی کوردستان

مستدام باد مبارزات بر حق ملت کورد در راە صلح و آزادی

پیروز باد مبارزە حزبمان در راستای تأمین حقوق ملی خلق کورد

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری

٢٥ شهریورماە ١٣٩٨خورشیدی، ١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی