کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نهمین دوره سیاسی سطح دو بخش اول پایان یافت

11:49 - 23 بهمن 1399

دستگاه آموزش و تحقیقات حزب دمکرات نهمین دورە سیاسی ویژە پیشمرگەها را طبق برنامەای از قبل تعیین شدە، با موفقیت بە اتمام رساند.

این دورە در مورخ ٢٠ دی ماه ١٣٩٩ آغاز و تا ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٩ ادامە داشت.

در این دورە دروس: "اساسنامە حزب دمکرات، تاریخ حزب، سوسیالیسم دمکراتیک، فدرالیسم، دمکراسی، مسئلە برابری حقوق زن و مرد، ساختار و سیاست‌های رژیم ایران، فن سخنرانی، سیاست و مواضع حزب، متون و ادبیات کوردی، کار سازمانی و گروهی، شبکەهای اجتماعی و راسان" برای شرکت کنندگان تدریس شدە است.

این دورە بعد از ٣٣ روز و جمعا ١١٥ ساعت کلاس درس بە پایان رسید.

طبق روال دورەها بعد از اتمام کلاس‌های درس از شرکت کنندگان امتحان گرفتە می‌شود و در این دورە نیز "بهزاد قادری" موفق بە کسب مقام اول، "اژین حسینی" مقام دوم و "دلنیا ویسی" مقام سوم را کسب کردند.

مسئلە آموزش و پرورش یکی از موضوعات جدی برای حزب دمکرات می‌باشد و بیشترین اهمیت را بە این مسئلە دادە چرا کە حزب دمکرات معتقد است؛ عضو آگاه و هوشیار می‌تواند عاملی برای پیشبرد اهداف و نهایتا موفقیت حزب دمکرات باشد.

بعد از اعلام پروژە "راسانی رۆژهەڵات" حزب دمکرات درصدد بودە کە بە نیروی موثر مبدل گردد و در همین راستا نیز مسئلە آموزش نیروهای خود را در اولویت قرار دادە است.