کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعدام پنج برابری زندانیان سیاسی کورد و بلوچ

12:39 - 3 فروردین 1402

''سازمان حقوق بشری کوردپا'' در یک رشته گزارش تفکیکی - آماری به افزایش بی‌شمار اجرای حکم اعدام، اعدام زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در سال ۱۴۰۱ توسط رژیم ایران را منتشر کرد.

بر اساس آمار منتشر شدە ''کوردپا'' اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی در سراسر ایران با افزایش ۵ برابری مواجه بوده است. کە ٦٨ مورد اعدام در کوردستان ایران صورت گرفته و "کوردپا" ۶۲ تن از آنان را بە عنوان شهروندان کورد تایید می‌کند.

این آمار نشان می‌دهد کە اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کورد افزایش ۴ برابری داشته است.

در این گزارش همچنین افزایش بیش از دو برابری اجرای حکم اعدام زندانیان غیرسیاسی بلوچ و کورد قید شدە است.