کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم تجمع‌های اعتراضی گستردە در ایران

12:43 - 31 اردیبهشت 1402

در ادامە تجمعات اعتراضی مردم ایران بر علیە رژیم، روز گذشتە ٧ تجمع اعتراضی در دانشگاە‌های ایران برگزار شد.

براساس گزارش خبرگزاری‌ ''هرانا''، روز شنبە ٣٠ اردیبهشت‌ماە، جمعی از دانشجویان دانشگاە‌های ''تربیت مدرس، دانشگاە تهران و دانشگاە زنجان'' در واکنش بە اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و سالح میرهاشمی، سه معترض بازداشت شده در اصفهان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این در حالی است کە شهروندان در تهران و اسفراین، با سر دادن شعارهایی علیە رژیم از جملە "مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر رژیم آخوندی"، در اعتراض به اعدام این سه زندانی توسط رژیم تظاهرات کردند.

همچنین جوانان شجاع در آبدانان از توابع ایلام برای حمایت از قیام ''زن، زندگی، آزادی'' و محکوم کردن رژیم بە اعدام مردم ایران، با آتش زدن و بستن خیابان اصلی شهر، نفرت و انزجار خود از رژیم جمهوری اسلامی را اعلام کردند.