کوردستان میدیا

چوارشەممه 25ی خاکەلێوه 2721
ماڵپەڕی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هفتاد و پنج سال مبارزە برای آزادی

17:40 - 7 گەلاوێژ 2720

روژەڤ میدیا

٢٥ام مرداد ماە، هفتاد و پنج سال از تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران می گذرد، حزبی کە بانی تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد است. هر چند جمهوری کوردستان تنها ١١ ماە عمر کرد و بە دست رژیم پهلوی سقوط کرد، اما حزب دمکرات بعد از سقوط جمهوری مصممتر از قبل راە مبارزه‌ برای آزدی و رهایی را در پیش گرفت و در طول این سال‌ها فراز و نشیب‌های متعددی را تجربە کردە است و در این راە هزاران پیشمرگ و رهبران خود را فدای رسیدن بە هدف خود یعنی رهایی و آزادی خلق کرد در کوردستان ایران کردە است .

در طول این ٧٥ سال بودند احزاب و حکومت‌هایی نە تنها در جغرافیای کوردستان و ایران بلکە در خاورمیانە کە شاهد مرگ آنها بودە ایم و بە تاریخ پیوستەاند اما امروز همچنان کە مشاهدە می کنیم حزب دمکرات قدرتمندترین پایگاە اجتماعی را در بین مردم در شرق کوردستان دارد و اگر در دوران جمهوری کوردستان محدودە جغرافیایی و حوزە نفوذ حزب بیشتر در موکریان بود امروز سرتاسر جغرافیای شرق کوردستان را در نوردیدە است و اعتصابات مردم در شرق کوردستان هنگامی کە حزب دمکرات فراخوان می دهد گواهی بر این گفتە است .

پیوند مردم در شرق کوردستان با حزب دمکرات چون تار و پود فرش در هم تنیدە است کە هیچ قدرتی قادر بە جدایی و شکاف بین آنها نیست جمهوری اسلامی ٤١ سال است با سیاستهای خصمانە بە دنبال شکاف بین این دو بوده است و در این راستا هر نوع سیاست غیر انسانی و بی اخلاقانە را پیرو کردە است از هزینە کردنهای گزاف اقتصادی گرفتە تا سرکوب، ارعاب، اعدام، زندان و ترور اما همە این سیاستها با شکست روبرو شدە است و امروز حزب همچون سابق قدرتمندترین پایگاە اجتماعی را در بین مردم شرق کوردستان داراست و بە کابوسی برای این حکومت اختاپوس تبدیل شدە است .

امروز نام آزادی و رهایی با نام حزب گرە خوردە است و بە میعادگاە همە آزادیخواهان تبدیل شدە است و هرگاە نام حزب در میان می آید خلق کرد در کوردستان ایران بە رهایی و آزادی می اندیشد بە خون جوانانی کە در این راە بە دست دشمان آزادی ریختە شدە بە رهبرانی کە اعدام و ترور شدند بە چوبە دار دشمنان کە جوانان آزادیخواە را بە آنها حلق آویز کردند بە زندان و شکنجە بە تبعید ، اما علیرغم همە سختیهای مبارزە هنوز هم راه آزادی را می پیماید و تا رسیدن بە هدف نهایی دست از مبارزە بر نخواهد داشت.

در این یادداشت نگاهی کوتاە و گذرا بە پایگاە قدرتمند حزب در شرق کوردستان خواهیم انداخت کە چرا بعد از گذشت ٧٥ سال همچنان آن را قدرتمندانە و با صلابت حفظ کردە است.
از همان آغاز تٲسیس حزب محور اصلی سیاست حزب و زیر بنای آن رسیدن بە حقوق ملی دمکراتیک ملت کرد در کوردستان ایران بودە است و در کنار آن جدا از رهایی برای آزادی و دمکراسی نیزم مبارزە می کند.

حزب دمکرات یک حزب ایدئولوژی دگماتیک نیست و در صفوف این حزب از هر نوع گرایش و طیفی وجود دارد و همین امر راه را برای همه آزادیخواهان هموار کردە است کە با هر نگرش و رویکرد فکری در حزب جایگاە داشتە باشند.

حزب دمکرات یک حزب مردمی است و ریشە در بطن مردم شرق کوردستان دارد حزبی است کە از بطن مردم در شرق کوردستان فوران کردە است بە این معنا کە یک حزب ایدئولوژیک نیست و زیر بنای تٲسیس و سیاست آزادی و رهایی این ملت از دست استعمار بودە است و تا بە امروز این سیاست پا برجا ماندە است.

در طول این ٧٥ سال حزب استقلال حزبی خود را حفظ کردە است این بدان معنا نیست کە خطا نکردە است اما هیچ گاە بە اهرم یا بازیچە هیچ قدرت یا دشمنان ملتمان تبدیل نشدە است و هیچ گاە منافع ملی را فدای منافع گروهی نکردە است و با شهامت می توان گفت تنها حزبی است کە تا کنون از این آزمون توانستە سر بلند و سرافراز بیرون بیاید .

رهبران این حزب رهبرانی ملی و جان فدا و همیشە در صفوف اول مبارزە بودەاند و در این راستا رهبرانی چون قاضی ، قاسملو و شرفکندی جان خود را نثار آرمانهای ملتشان کردەاند و این رهبران امروز بە نمادی برای مبارزە برای همە آزادیخواهان در همە بخشهای کوردستان تبدیل شدە اند .

اگر در بعضی از احزاب دیگر قدرت بە صورت مطلقە در دست یک خانوادە یا طیفی دست بە دست می شود و هیچ خبری از دمکراسی نیست در حزب دمکرات بدین شیوە نیست؛ حزب دمکرات ، دمکراتی بە تمام معناست و  اصول دمکراسی در آن رعایت می شود.

همە این موارد و بسیاری دیگر سبب شدە است کە حزب تا بە امروز قدرتمندانە بە مبارزە ادامە دهد و همە طوفانهای سهمگین را پشت سر بگذارد و همچنان پایگاە اجتماعی قدرتمند و پر نفوذی در بین ملت کرد در شرق کوردستان داشتە باشد .