Kurdistanmedia

Pêncşem 6 Tebax 2020
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

AmîneResûlî: ‘Rojênşehîdketina Dr. Qasimlo û Dr. Şerefkendîrojênherînexweşênjiyana min bûnku, tucaranjibîra min naçin”.

00:47 - 7 Kanûna Paşîn 2016

H: JîlaMustecir

Herçiqas li dîrokaPartiyaDemokrat a KurdistanaÎranêdinêrî, zêdetireşkeredibekudamezirandin û avabûnavêpartiyê, wekehilhatinarojê di esmanêtarîyêwîçaxî a Kurd û Kurdistanê de bûye, esmanekkubetalbûyeji her hêvî û mafekedespêkî û mirovî û netewî, lê bi hilhatinavêrojabitîn, deqe bi deqe û demjimêr bi demjimêr û roj bi rojogir û evîndarênrêbazaDemokratê di Kurdistanê de ber bi zêdebûnêveçûn û, evîndariyaHizbaDemokratgehişteastekêkupitirji %97 jixelkêKurdistanê, gehiştina bi kiyananetewî û armancênmirovîênxwe, di armancênpîrozên PDKÎ de didîtin.

AmîneResûlîjîkeçayekji wan malbatênnîştimanperwer e kutevîtewahiyamalbataxwe, hemûhêvî û armancênxwe di rêbazapîrozya PDKÎ de didîtin û di vêpêxemê de xebat û cangorîtiyênzêdeafirandine.

AmîneResûlîkeça Omer, sala 1970’an(1349) li gundê “Eshab” a ser bi bajarêMihabadêhatiyedinê.
AmîneResûlînasyariyaxwetevî PDKÎ wehatîneziman û dibêje: “Nasyariya min û piraniyaxelkêKurdistanaRojhilat û bitaybetçînaweke me, vedigerebodespêkaşoreşagelênÎranê, demakurejîmapaşatiyêherifî û PDKÎ xebataxweyaeşkereragehand û binke û baregeh di bajar û gundan de ava kirin, hevdemdigelvêyekêpiraniyaxizm û kesûkar û malbata min pêşmeregên PDKÎ bûn, van du sedemanzemîneyanasyariya min tevî PDKÎ pêkanî û piştre min bername û peyrewahundirînyaHizbêqebûlkir û, rêbaza PDKÎ hilbijart û di vêpêxemê de jîçendînşehîdpêşkêşîbaregehênazadiyêkirine”.

AmîneResûlîderheq bi jiyanaxweyahevpardibêjeku: “Sala 1989’an (1368) min biryaraavakirinajiyanahevpartevîpêşmergeyê PDKÎ “MistefaMenef” da û embihevrezewicîn û, berhemajiyana me jî du kur bi navênÇiya û Çalak û keçek bi navêÇinar e”.

AmîneResûlîpiştîxebata bi salan di navamalbatênpêşmergên PDKÎ de, çavnihêriyaxwederheq bi PDKÎ û hervehahevjînêxweyêpêşmergewehadibêje: “Di heyamêjiyana di nava PDKÎ û herwehajiyanahevpartevîhevjînêxwe, min pirzehmetî û asteng li serrêyajiyanaxwedîtine, lê her wekeberêku me hemûzehmetiyek di rêbazapîrozyaDemokratê de qebûlkirine, heyagehîştina bi armancênpîrozênHizbêjî, me tuçavnihêriyekjê nine, tenêdaxwaza me ji PDKÎ ev e ku, bidomaninaxebat û şoreşênehêlekugelê me li KurdistanaRojhilatbêhêvîbibe û herweha, tenêçavnihêriyeke min jihevjînê min ev e ku, heyarojadawiyajiyana min, şanaziyavêyekîji min nesitînekumalbataxweyamezin, wate PDKÎ bicihbihêlim”.

AmîneResûlîrojaherîxweş a jiyanaxwewehatîneziman: “Mixabin di jiyanaxweyasiyasî de, min pirrojênzehmetderbazkirin û evajîrênade min kurojênxweş û bîreweriyênxweşbênserrêya min, lêherdembîrewerî û rojênherîxweşênjiyana min kuşanaziyêpêvedikim û birînên min melhemdikin, evabûku min xwe di navamalbatamezin ye PDKÎ de dît”.

Herweha di hember de jîAmîneResûlîrojênherînexweşênjiyanaxwewehatîneziman: “Serbarêhemûrojênnexweşênjiyanapêşmergatiyê, rojênşehîdketinaDr.Qasimlo û Dr.Şerefkendîrojênherînexweşênjiyana min bûnku, tucaranjibîra min naçin”.

AmîneResûlîrû li jin û dayîk û keçênKurdistanê dike û bi vêpeyamêdawiyê bi hevpeyvînaxwetîne: “Ezdixwazimbêjim wan ku, di rewşaalozyaRojhilataNavîn de, bihemûhêz û şiyanênxwe, di warênmadî û meinewî û hizrî de, hevkar û piştevanêxebatagelê me birêberiya PDKÎ bin, da kubiserkeve”.