Kurdistanmedia

Pêncşem 6 Tebax 2020
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

Şikestên li dûhevênKomaraÎslamî di herêmê de

14:05 - 10 Kanûna pêşîn 2015

Arif Vêlzî

KomaraÎslamî her di despêkahatineserkar a xwe, bi damezirandinaSpahaPasdaran û li jêrnavê “HenardekirinaŞoreş”ê, wekeOxtapûsekêjirêyataya Quds a SpahaPasdaranve, riheyênxweavêtinpiraniyawelatênherêmê û tenanetdestêtêkdan û terorawêgehîştewelatênEwrûpayîjî.

Serbarêçendîncaranhişdarî û haydarkirinajialiyêwelatênErebîênherêmê û Amerîka û welatênAwrûpayî û tenanetwelatênRojhilataNavînjî, emdibîninku di rasteyabidawîanînapirojeyaberêya “HenardekirinaŞoreş”aXumeynî û pirojeyanûya “HêlalêŞî’e” yêserdemêXamineyî, boalozkirinarewşaherêmê û bidestxistinaarmancênxwe, KomaraÎslamî di hinekwelatan de bi piştevanîkirinaneyar û dijberêndewletaşer’î û xelkî, welatber bi têkdan û wêranî û kuşt û kuştarêvebirine û, di hinekwelatên din de jîberewajî, piştevaniyadîktatorênzalbiserwelat de kiriye û bi rêjandinaxwîna bi sedan hizarjin û zarok û xelkêsivîl, welatber bi wêranî û têkdanêbirine.

JiberkuhertimKomaraÎslamîhewlavêyekêdayeku, şerêneyarênxweliderveyîsînorênxwe bike, bomînakevakuniha li Sûriye û Yemen û Îraq û Lubnan û Felestîn û ....hwdtêencamdan, berhemasitratejî û siyasetasîstimatîk a KomaraÎslamî ye di vêderheqê de.

HelbetgellekcaranKomaraÎslamî di birêvebirina wan siyasetênxwe de serkewtîbûye, bitaybetî di çendsalênderbazbûyî de, karîku li gellekcih û welatan de berjewendiyênxwejirêyaçêkirinatevdanîkarî û şerêmesebî û tayfî û saportagirûpênbinajuxwaz û terorîstîênherêmê û cîhanê bi giştî, biparêze û hevdemderbeyanjiberjewendiyênwelatêRojawayî û welatênSunemeseb bide.

Lêbixweşîve di heyamênderbazbûyî de emdibîninku, biçêbûnahinekhewalbendiyên di navberawelatênRojavayî û herwehahewalbeniyawelatênErebî û guherînabalansahêz di herêmê de, di gellekenî û di gellekwaran de, şikestênyeklidûyekênKomaraÎslamîderdikevin.

Bo mînakderheq bi keysaetomî, piştîçendsalanhezîne û berxwedanê, di dawiyê de bi çok de anîn. Li YemenêjîserbarêhevkariyêntevalîênLocistîkî û madî bi Hûsiyênwîwelatîkurêxweşkerbû bona vêkubikarinpiraniyaaxaYemenê bi Serbajarvedagîrbikin, lê bi pêkhatinahewalbendiyaErebî bi serperestiyaSi’ûdiyayê, hewleke din yêÎranê het pûçkirin û dewletaxelkî û yasayîyaYemenê bi piştevaniyahewayîyawelatênErebî, careke din axaYekenêjiHûsiyênser bi KomaraÎslamîpaqijdikin. Li ÎraqêjîserbarêvêkuKomaraÎslamîdestêherîbihêz di birêvebirinawelat de hebû û nihajîheye, lê her hewlavêyekêtêdayînkudestêKomaraÎslamî di karûbarênnavxweyîênÎraqê de kurtbikin.

Hewceyîbasê ye kunihadilêKomaraÎslamîpirxweş e bi derketinaRûsiyê di qadabersînganêyaherêmê û, wusadifikirekuwê li kêlekaÎran û hevpeymanênwê di herêmê de, li dijîberjewendiyênAmerîka û welatênRojavayîbisekine. Lê me dîtkukeysaOkraynê û evembargoyênkuxistinserRûsiyayê, netenêrewşawêranyaÎranahevpeymanêRûsiyayêbêtirnekir, belkêRûsiyajîtevîkirîzêberbirûkiriye û tenanetpêşbîniyavêyekêtêkirinku, li hemberîkirîzaOkraynê, Rûsiye li serpirsaSûriyêtevîAmerîka û welatênRojavayîlihev bike û di vênavberê de tenêserêÎranêbêkomdimîne.

Lêevakuezdixwazim li virbasêjêbikim, lihevkirinaÎran û RûsiyêbûkutêdeQasimSilêmanîsozdabû, di demaherîzû de û bi piştevaniyahewayîyabalafirênşerkerênRûsiyê, li eniya Homs û Helebêtewahiya wan herêmankontrol bike kuopozisyonêjidestêBeşarEsedderxistibû û, bi vîawayîkarteke “As” bûBeşarEsedêhevpeymanêxwerûbikin. Eva bûkuberwarê 8’ê Rezberaîsalwateroja 30 Sebtember a 2015’an, balafirênşerkerênRûsiyayê, li jêrnavêbombebarankirinabinke û baregehênDAÎŞ’ê, destavêtinbombebaran a binke û baregeh û hêzênopozisyon û Artêşa Azad, da ku bi vîawayî, rêyêdestêwerdanênzêdetirênKomaraÎslamî di karûbarênSûriyê de berfirehtirbikin. EvjîbûyesedemkuQasimSilêman û HusênHemedanîkesênimare du a Spaha Quds, herinxizmetaXamineyî û pirojeya “Muherem”êpêşkêşbikin û, piştîpejirandinapirojeyêjialiyêXamineyêve, piroje here bocîbicîkirinê. Pirojejî bi vîawayî ye kuêrîşakontrolkirinêwêbiçeserHelebê û biryar e kuberîroja “Aşûra”yêwateroja 24’ê Octoberê, Heleb bi tewahîbêkontrolkirin.

Pirojejialiyêrêberve hate pejirandin û çûbocîbicîkirinê û her di pêngavayekem de, SerdarHusênHemedanîkesênimare du yêSpaha Quds û kesênimareyekyêvêSpahê di Sûriyê de, roja 8’ê Octoberê û di demadarêtinaoperasiyonapirojeya “Muherem”ê de, bidestêopozisyonaSûriyê hate kuştin. Kuştinanavbirîjîbûyesedemkukesênimareyek a Spaha Quds wateQasimSilêmanîbixwederkeveqadaşer û erkêbirêvebirin û cîbicîkirinapirojeyêbigirestûyêxwe. Piştre me dîtkuQasimSilêmanîtevî 2000 fermande û pasdar û terorîstênser bi Esa’êb û Keta’êbênÎraqê û TîpaFatimiyûn û kirêgirtiyênEfxanî û ...hwe, destavêtincîbicîkirinapirojeyaMuheremê, lê me dîtkunetenêheyaAşûrayê, belkîheyanihajîHelebjidestêhêzênazadîxwaznehatderxistin û pirojenehatcîbicîkirin û tenanetnêzîk bi 300 kesjiendamênSpahê bi SerdarQasimSilêmanîve, di vêderheqê de hatinekuştin û birîndarkirin.

HerçendpiştîbirîndarketinaQasimSilêmanî û veguhaztinawîboÎranê, Fermandareke din boSûriyê hate şandin da kuxemekêbopirojeyêbixwe, lê bas jivêyekêtêkirinkupiştîbirîndarketinaQasimSilêmanî, moralaçekdarênSpahê û tenanetmoralaSpahaBeşarEsedjî bi tewahîkêmbûye û serbarêvêkugellekhewilhatindayînkumijarabirîndarketinaQasimbêveşartin û belavnebe, lê her belavbû û bi vîawayîderbeke din jiSpaha Quds a KomaraÎslamî hate xistin û hevdemperde li serşikesteke din a KomaraÎslamîyaÎranê di herêmê de hate ladan.